علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2007-3)

عنوان : ( ارزیابی پیش بینی باران با بکارگیری تکنیکSARIMA در استان گلستان )

نویسندگان: حسین شریفان , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر کنونی محدودیت منابع آبی جهت تامین آب مورد نیاز کشا.رزی و عیر کشاورزی موجب بروز کشکلات عمده ای شده است و باران به عنوان یکی از مهمترین منابع آبی موجود محسوب می شود. بنابراین، پیش بینی و برآورد تزولات جوی برای هر منطقه و آبخیز به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای اقلیمی در استفاده بهینه از منابع آبی محسوب می گردد. برای پیش بینی باران می توان از سری های زمانی استفاده نمود. هدف از انجام این تحقیق بررسی مناسب ترین مدل برآورد باران می باشد. بطوریکه با بکارگیری باران های 10 روزه و ماهانه دوره 26 ساله (78-1353) و پس از تعیین پارامترهای مدل غیرفصلی و فصلی SARIMA و با استفاده از نرم افزار MATLAB مقادیر باران 10 روزه، ماهانه چهار سال آخر دوره (82-1379) در ایستگاه های فاضل آباد (با اقلیم مرطوب)، گرگان ((با اقلیم نیمه مرطوب)، مراوه تپه (با اقلیم نیمه خشک) و ترشکلی (با اقلیم خشک) واقع در استان گلستان تخمین زده شدند. سپس مقادیر باران ماهانه پیش بینی شده بر اساس بهترین توزیع آماری به باران های 10 روزه تقسیم و از جمع باران های 10 روزه هر سال، باران سالانه محاسبه گردید. با مقایسه مقادیر برآوردی باران 10 روزه، ماهانه و سالانه با مقادیر واقعی متناظر نتیجه شد برای پیش بینی باران فقط در مقیاس 10 روزه استفاده از باران های 10 روزه و در مقیاس ماهانه و سالانه روش استفاده از داده های ماهانه از دقت بیشتری برخوردار هستند. اما در مطالعات باید هر سه مقیاس درنظر گرفته شود، بنابراین پس از بررسی های لازم برای برآورد باران های 10 روزه توصیه می شود. در ابتدا با استفاده از داده های مشاهداتی باران ماهانه، مقادیر باران ماهانه برآورد شده، سپس این مقادیر پیش بینی شده بر اساس الگوی باران های 10 روزه پیش بینی شده (با استفاده از باران های 10 روزه) خرد شوند، تا تخمین بارندگی از دقت بیشتری برخوردار باشد.

کلمات کلیدی

, سری زمانی, پیش بینی باران, مدل SARIMA, استان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004567,
author = {حسین شریفان and قهرمان, بیژن},
title = {ارزیابی پیش بینی باران با بکارگیری تکنیکSARIMA در استان گلستان},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1028-3099},
keywords = {سری زمانی، پیش بینی باران، مدل SARIMA، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پیش بینی باران با بکارگیری تکنیکSARIMA در استان گلستان
%A حسین شریفان
%A قهرمان, بیژن
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2007

[Download]