علوم آب و خاک, سال (2007-7)

عنوان : ( تأثیر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد و بازده استفاده از آب پنج ژنوتیپ ارزن معمولی )

نویسندگان: محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی واکنش ارزن معمولی به تنش خشکی در مراحل مختلف رشد، چهار ژنوتیپ اصلاح شده ارزن معمولی به همراه یک ژنوتیپ از توده محلی بیرجند انتخاب شده، در قالب یک طرح اسپلیت پلات با پنج تیمار آبیاری و سه تکرار در دو منطقه بیرجند و سربیشه (استان خراسان جنوبی) کاشته شد. تیمارهای آبیاری که در کرت‌های اصلی قرار داشت عبارت بود از: شاهد، تنش در مرحله رویشی، تنش در مرحله ظهور خوشه، تنش در مرحله پرشدن دانه و تنش در دو مرحله رویشی و پرشدن دانه. ژنوتیپ‌های ارزن در کرت‌های فرعی قرار داشتند. تنش خشکی در مرحله ظهور خوشه باعث بیشترین کاهش در عملکرد دانه و بازده استفاده از آب شد. کاهش عملکرد عمدتاً از طریق کاهش تعداد دانه در خوشه و کاهش وزن هزار دانه ایجاد شد و تعداد خوشه در متر مربع بین تیمارهای تنش تفاوت زیادی نداشت. اعمال تنش در مرحله رویشی تأثیری بر عملکرد و اجزای عملکرد نداشت. اعمال تنش در مرحله ظهور خوشه به دلیل اثر روی سقط گل‌ها و وزن هزار دانه سبب کاهش شاخص برداشت خوشه در بوته و شاخص برداشت دانه در خوشه گردید. مقایسه ژنوتیپ‌ها نشان می‌دهد ژنوتیپ K-C.M.4 از طریق تولید تعداد خوشه بیشتر و ژنوتیپ K-C.M.9 از طریق تولید دانه‌های سنگین تر دارای عملکرد دانه بیشتری بودند. همین ژنوتیپ‌ها بیشترین بازده استفاده از آب را نیز داشتند و شاخص برداشت اجزای مختلف آنها نیز به طور نسبی بیشتر بود. به لحاظ شوری آب مورد استفاده در آبیاری و حاصل‌خیزی کم خاک در بیرجند، عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف در این منطقه کمتر از سربیشه بود. در مجموع می‌توان گفت در این آزمایش ژنوتیپ K-C.M.4 برای هر دو منطقه مناسب تر بود.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, ارزن معمولی, بازده استفاده از آب, شاخص برداشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004568,
author = {کافی, محمد},
title = {تأثیر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد و بازده استفاده از آب پنج ژنوتیپ ارزن معمولی},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2007},
month = {July},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
keywords = {تنش خشکی، ارزن معمولی، بازده استفاده از آب، شاخص برداشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد و بازده استفاده از آب پنج ژنوتیپ ارزن معمولی
%A کافی, محمد
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2007

[Download]