دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (18), شماره (2), سال (2007-3) , صفحات (57-67)

عنوان : ( شبیه‌سازی خشک‌کن بسترسیال غیرمداوم به روش مدلسازی عصبی سری‌های زمانی )

نویسندگان: علی میرسپاهی , محمدتقی حامدموسویان , مرتضی محمدظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روشی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی برای مدلسازی سیستم های غیر خطی که داده های ورودی- خروجی آنها به صورت سری زمانی قابل اندازه گیری هستند، ارائه شده است. شبکه عصبی از نوع با پسخور طراحی شده تا بتواند مشخصات و رفتار دینامیکی سیستم را در مدلسازی ملحوظ نماید. روش یاد شده برای مدلسازی یک خشک کن بستر سیال غیر مداوم به کار رفته است. نشان داده شده است که این روش بر خلاف روش های کلاسیک قادر به تخمین رفتار سیستم در همه مراحل عملکرد، شامل مرحله افزایش رطوبت و مراحل کم شیب و پر شیب کاهش رطوبت می باشد. افزون بر مزیت فوق الذکر، روش ارائه شده دارای دقت قابل توجه، بی نیازی از کاربرد مشخصات فیزیکی در محاسبات و سرعت بسیار بالای تخمین است. صحه گذاری مدل با داده های کاملاً مجزا از داده های مورد استفاده در آموزش شبکه، نشان دادند نتایج مدلسازی برای این نوع فرآیند دینامیکی غیر خطی کاملاً قابل اعتماد است.

کلمات کلیدی

, مدلسازی, شبکه های عصبی مصنوعی, سری زمانی, خشک کن بستر سیال غیر مداوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004581,
author = {میرسپاهی, علی and حامدموسویان, محمدتقی and مرتضی محمدظاهری},
title = {شبیه‌سازی خشک‌کن بسترسیال غیرمداوم به روش مدلسازی عصبی سری‌های زمانی},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2007},
volume = {18},
number = {2},
month = {March},
issn = {1028-3080},
pages = {57--67},
numpages = {10},
keywords = {مدلسازی، شبکه های عصبی مصنوعی، سری زمانی، خشک کن بستر سیال غیر مداوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه‌سازی خشک‌کن بسترسیال غیرمداوم به روش مدلسازی عصبی سری‌های زمانی
%A میرسپاهی, علی
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A مرتضی محمدظاهری
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2007

[Download]