دانشکده فنی دانشگاه تهران, دوره (41), شماره (1), سال (2007-3) , صفحات (47-60)

عنوان : ( مدل‌سازی تیرهای پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی )

نویسندگان: سیدمسعود ریاضی مظلومی , محمدرضا اصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از تئوری میدان فشاری اصلاح شده، مدلی برای رفتار برشی تیرهای پیوند بتنی ارائه می‌شود. این مدل قادر به در نظر گرفتن اثرات همزمان برش و خمش و همچنین نیروی محوری می باشد. مدل ارائه شده شامل یک فنر غیر خطی برشی، یک فنر محوری و چند فنر غیر خطی برای منظور کردن تغییر شکلهای خمشی است. در بخش آزمایشگاهی این پژوهش، شش عدد تیر پیوند با آرماتورگذاری های مختلف مورد آزمایش قرار گرفته اند. به منظور بررسی اثر دیافراگم کف سه عدد از این نمونه ها در امتداد طولی مقید شده اند. نتایج این آزمایش ها تطابق خوبی با نتایج محاسبه شده توسط روش پیشنهادی دارند. مدل پیشنهادی با نتایج تعداد زیادی از آزمایش های انجام شده توسط سایر پژوهشگران نیز مقایسه گردیده است. ظرفیت های بدست آمده از مدل پیشنهادی تطابق خوبی با نتایج آزمایش ها دارد. نتایج آزمایش تیرهای مقید شده نشان می دهند که صلبیت محوری دیافراگم کف می تواند مشخصات رفتاری تیرهای پیوند را به صورت جدی تغییر دهد.

کلمات کلیدی

, بتن مسلح, تیر پیوند, دیوار برشی, دیوار کوپل, میدان فشاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004602,
author = {ریاضی مظلومی, سیدمسعود and اصفهانی, محمدرضا},
title = {مدل‌سازی تیرهای پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تهران},
year = {2007},
volume = {41},
number = {1},
month = {March},
issn = {1026-0803},
pages = {47--60},
numpages = {13},
keywords = {بتن مسلح، تیر پیوند، دیوار برشی، دیوار کوپل، میدان فشاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی تیرهای پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی
%A ریاضی مظلومی, سیدمسعود
%A اصفهانی, محمدرضا
%J دانشکده فنی دانشگاه تهران
%@ 1026-0803
%D 2007

[Download]