فرایند نو, دوره (2), شماره (10), سال (2007-10) , صفحات (51-59)

عنوان : ( استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شناسایی الگوی جریان دو فازی گاز - مایع )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی , هجیر کریمی مداب , فاطمه فراهانی خواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جریان سیالات چند فازی، به ویژه دو فازی در صنایع مختلفی از جمله صنایع نفت و گاز به وقوع می پیوندد. بدلیل رفتار فازی ویژه سیستم های هیدرو کربنی علاوه بر مراحل برداشت از مخازن، در خطوط انتقال فرآورده های هیدروکربنی؛ هم قبل و هم بعد از مراحل جداسازی؛ امکان روبرو شدن با چنین جریانهایی وجود دارد. علاوه بر اینکه در اکثر مواقع، شرایط ایجاد چنین جریانهایی تحت کنترل نیست، برای حصول اطمینان از محاسبات طراحی، اعم از افت فشار و ماندگی مایع، باید بتوان نوع رژیم جریان چند فازی را نیز به دقت مشخص کرد. روشهای تحلیلی و تجربی موجود به منظور پیش بینی الگوی جریانهای چند فازی به نوبه خود دارای پیش فرضهایی هستند که از ضریب اطمینان شناسایی الگوی جریان می کاهد. از سوی دیگر شبکه های عصبی مصنوعی در حل مسائلی که به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به تمامی عوامل تاثیر گذار و یا وجود رابطه ای بسیار پیچیده بین داده ها، مدل سازی ریاضی در مورد آنها ممکن و یا عملی نیست توانایی بالایی دارند. در این مطالعه از این توانایی به منظور تشخیص الگوی جریان دوفازی نفت و گاز کمک گرفته شده است. طراحی شبکه عصبی با استفاده از اطلاعات مربوط به خط لوله 16/10 سانتیمتری جریان نفت سبک و گاز دی اکسید کربن که به عنوان ورودی شبکه عصبی RBF که جزء شبکه های عصبی طبقه بندی کننده نرم افزار MATLAB است، انجام گرفت و نوع الگوی جریان دوفازی موجود در خط لوله به عنوان خروجی از شبکه دریافت گردید.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی, شبکه های عصبی مصنوعی, دو فازی, الگوی جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004608,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر and هجیر کریمی مداب and فراهانی خواه, فاطمه},
title = {استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شناسایی الگوی جریان دو فازی گاز - مایع},
journal = {فرایند نو},
year = {2007},
volume = {2},
number = {10},
month = {October},
issn = {1735-6466},
pages = {51--59},
numpages = {8},
keywords = {شبیه سازی، شبکه های عصبی مصنوعی، دو فازی، الگوی جریان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شناسایی الگوی جریان دو فازی گاز - مایع
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A هجیر کریمی مداب
%A فراهانی خواه, فاطمه
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2007

[Download]