فرایند نو, دوره (2), شماره (12), سال (2008-3) , صفحات (16-20)

عنوان : ( بررسی شار حجمی تراوه در جداسازی میعانات گازی توسط اولترافیلتراسیون )

نویسندگان: سیدمحمود موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه

کلمات کلیدی

کلید واژگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004616,
author = {موسوی, سیدمحمود},
title = {بررسی شار حجمی تراوه در جداسازی میعانات گازی توسط اولترافیلتراسیون},
journal = {فرایند نو},
year = {2008},
volume = {2},
number = {12},
month = {March},
issn = {1735-6466},
pages = {16--20},
numpages = {4},
keywords = {کلید واژگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شار حجمی تراوه در جداسازی میعانات گازی توسط اولترافیلتراسیون
%A موسوی, سیدمحمود
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2008

[Download]