پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28

عنوان : Design and introduce suitable software for analysis the sprayer droplets density and size ( طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم )

نویسندگان: محمدحسین اق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در ایران یکی از عملیاتی ترین و مقرون به صرفه ترین روشها برای واسنجی سمپاش ها، استفاده از کاغذ های حساس به آب است. در حال حاضر برای سنجش اثر قطرات ثبت شده بر روی این کاغذها از روشهای دستی مانند میکروسکوپ که بسیار وقت گیر و کم دقت هستند، استفاده می شود. در این خصوص روش های مبتنی بر پردازش تصاویر می‌تواند ضمن افزایش دقت سبب صرفه جویی در وقت و هزینه نیز گردد. به همین دلیل در این مقاله، نرم افزاری ارائه شده است که به کمک روشهای پیشرفته پردازش تصویر، سنجش های لازم را بر روی قطرات پاشیده شده انجام می دهد. این اندازه گیری ها شامل محاسبه سطح هر لکه، قطر واقعی هر قطره، قطر های میانه عددی و حجمی قطرات، انحراف معیار قطرات، چگالی پاشش، درصد پوشش سطح کاغذ توسط قطرات و یکنواختی پاشش هستند. یکی از دستاورد های این طرح ابداع دو الگوریتم جدید در زمینه شمارش لکه های موجود در یک تصویر است. این نرم افزار به زبان ویژوال بیسیک نوشته شده و SIBA نام گذاری گردید. علاوه بر این، محیط برنامه به گونه ای است که با کمترین تغییرات می توان از آن برای اندازه گیری هر نوع لکه ای در تصویر برای مطالعات مختلف بهره جست.

کلمات کلیدی

, کالیبراسیون, کاغذ حساس به آب, پردازش تصویر, برنامه نویسی, الگوریتم و لکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004693,
author = {اق خانی, محمدحسین},
title = {Design and introduce suitable software for analysis the sprayer droplets density and size},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {کالیبراسیون، کاغذ حساس به آب، پردازش تصویر، برنامه نویسی، الگوریتم و لکه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Design and introduce suitable software for analysis the sprayer droplets density and size
%A اق خانی, محمدحسین
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2008

[Download]