دانش کشاورزی, سال (2007-12)

عنوان : Determining Cutting Force of Annual Medics Seeds ( تعیین نیروی برشی بذر یونجه یکساله )

نویسندگان: محمدحسین آق خانی , سعید مینایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بذر یونجه یکساله دارای غلافی نیمه خشبی و مارپیچی است که قبل از کاشت باید غلافگیری شود. این کار را می توان هنگام برداشت انجام داد. به منظور طراحی کمباین برداشت بذر یونجه یکساله، نیروی برشی غلاف بذر باید تعیین گردد. در این تحقیق بر روی دو گونه از یونجه های یکساله M. scutellata و M. rigidula در قالب یک طرح آزمایشی با سه متغیر مستقل و یک متغیر وابسته، نیروی برشی اندازه گیری و بررسی شده است. متغیر های مستقل شامل رطوبت غلاف، سرعت برش و جهت برش بودند. به منظور اعمال نیروی برشی بر نمونه، یک گیره مخصوص برای نگهداری نمونه در دستگاه کشش-فشار، طراحی و ساخته شد. بررسی آماری داده ها نشان داد که افزایش رطوبت باعث افزایش معنی دار نیروی برشی در گونه M. scutellata می شود. نیروی برشی، با جهت برش رابطه معنی داری داشت و مقدار آن در جهت عمود بر محور پیچش غلاف نسبت به جهت موازی کمتر بود. افزایش سرعت برش، نیروی برشی را تنها در گونه M. scutellata به طور معنی داری کاهش داد. همچنین انرژی برشی بر اساس سطح زیر منحنی نیرو- جابجایی اندازه گیری شده و برای محاسبه توان مورد نیاز واحد غلافگیری کمباین برداشت بذر یونجه یکساله به کار برده شد.

کلمات کلیدی

, بذر یونجه یکساله, غلافگیری, نیروی برشی, خواص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004697,
author = {آق خانی, محمدحسین and سعید مینایی},
title = {Determining Cutting Force of Annual Medics Seeds},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2007},
month = {December},
issn = {1680-242X},
keywords = {بذر یونجه یکساله، غلافگیری، نیروی برشی، خواص فیزیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Determining Cutting Force of Annual Medics Seeds
%A آق خانی, محمدحسین
%A سعید مینایی
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2007

[Download]