علوم انسانی-دانشگاه الزهرا(س), دوره (8), شماره (28), سال (1999-3) , صفحات (62-82)

عنوان : ( رهنمودهایی برای نگارش، ممرور نوشتارها و پیشینه پژوهش در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی )

نویسندگان: سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر پژوهشی متکی به پژوهش‌ها و آثار پیش از خود است. تهیه و تدوین مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش یکی از مراحل مقدماتی و در حال مهم در انجام یک پژوهش علمی است که نیاز به مهارت خاص دارد. در این مقاله ضمن برشمردن اهمیت و هدف مرور نوشتارها، رهنمودهای لازم برای نگارش مطلوب آن ارائه شده است. از جمله مراجل انجام کار، شناسایی منابعی که لازم است بررسی و مرور شوند، چگونگی مطالعه آنها و یادداشت برداری از نکات مهم آنها، تدوین ساختار مناسب برای مرور نوشتارها، انتخاب رویکرد توصیفی، تحلیلی یا انتقادی در شیوه نگارش، چگونگی نقل قول و استناد، و شیوه جبع بندی واستنتاج کلی از مطالعه آثار. در پایان نیز یک سیاهه وارسی برای ارزیابی مرور نوشتارها ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, مرور نوشتارها, پیشینه پژوهش, رهنمودهای نگارش, علوم انسانی, علوم اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004717,
author = {فتاحی, سیدرحمت اله and پریرخ, مهری},
title = {رهنمودهایی برای نگارش، ممرور نوشتارها و پیشینه پژوهش در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی},
journal = {علوم انسانی-دانشگاه الزهرا(س)},
year = {1999},
volume = {8},
number = {28},
month = {March},
issn = {1607-9876},
pages = {62--82},
numpages = {20},
keywords = {مرور نوشتارها، پیشینه پژوهش، رهنمودهای نگارش، علوم انسانی، علوم اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رهنمودهایی برای نگارش، ممرور نوشتارها و پیشینه پژوهش در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A پریرخ, مهری
%J علوم انسانی-دانشگاه الزهرا(س)
%@ 1607-9876
%D 1999

[Download]