کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (3), شماره (6), سال (2003-12) , صفحات (23-36)

عنوان : ( نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازهای آنان )

نویسندگان: مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب‌های کودکان و نوجوانان نقش عمده‌ای در پاسخگویی به نیاز‌ها و روفع مشکلات آنان دارند. شناخت نیاز‌های کودکان و نوجوانان و معرفی کتاب‌های متناسب بانیازها، بحث عمده این مقاله می‌باشد. چنین روشی به منظور پاسخگویی به نیازها و حل مشکلات روحی، کتاب‌درمانی نامیده می شود. از جمله نیازهای مورد بحث، نیازهای عاطفی، اجتماعی، مذهبی، نیاز به دانستن و ارضای حس کنجکاوی، نیاز به ارتباط با طبیعت، نیاز به شناخت استعدادها و توانایی‌ها می‌باشد. در رابطه با ارضای هر نیاز، تعدادی کتاب مناسب معرفی می‌گردد و در نهایت از موانعی که ممکن است تاثیر این روش، یعنی کتاب درمانی را در پاسخگویی به نیازها یا درمان مشکلات کم کنند، نیز یاد می‌شود. این مقاله نیازهای گوناگون کودکان و نوجوانان را از دیدگاه مازلو روانشناس انسانگرا، و نیازهای مورد توجه از دیدگاه مولف را بررسی می‌کند و نام می‌برد. جایگاه نیازهای مورد توجه مولف، در هرم نیازهای مازلو مشخص می‌شود و دلایلی که به موجب آنها کتاب‌های انتخاب شده قابلیت پاسخگویی به نیازهای تعیین شده توسط مازلود را دارند متخصرا شرح داده می‌شوند. در این نوشته، منظور از منابع خواندنی آن دسته از ادبیات کودکان است که با هدف آموزش، تربیت و پرکردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان تهیه شده‌اند و به طور غیرمستقیم مقصود خود را بیان می‌کنند.

کلمات کلیدی

, ادبیات کودکان, ادبیات نوجوانان, نیازهای دوران رشد, کتاب درمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004721,
author = {پریرخ, مهری},
title = {نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازهای آنان},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2003},
volume = {3},
number = {6},
month = {December},
issn = {1680-9637},
pages = {23--36},
numpages = {13},
keywords = {ادبیات کودکان، ادبیات نوجوانان، نیازهای دوران رشد، کتاب درمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازهای آنان
%A پریرخ, مهری
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2003

[Download]