علوم دانشگاه تهران, سال (2004-1)

عنوان : First report of three metazoan parasites of Cyprinidae from Tazan and Babol rivers ( First report of three metazoan parasites of Cyprinidae from Tazan and Babol rivers )

نویسندگان: زهراملقب به فرشته قاسم زاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004778,
author = {قاسم زاده, زهراملقب به فرشته},
title = {First report of three metazoan parasites of Cyprinidae from Tazan and Babol rivers},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2004},
month = {January},
issn = {1016-1058},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T First report of three metazoan parasites of Cyprinidae from Tazan and Babol rivers
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2004

[Download]