علوم کشاورزی ایران, دوره (38), شماره (1), سال (2007-4) , صفحات (77-83)

عنوان : ( اثرات جهش ژن rc بر خصوصیات سیمن ،بافت اسپرماتوژنیک و میزان تستوسترون خون در خروس های نابینا )

نویسندگان: جواد آرشامی , Kim Cheng , حسین اسماعیل زاده نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعداد 14 خروس بینا و 14 خروس نابینا در این مطالعه استفاده شد.

کلمات کلیدی

, جهش ژن, خصوصیات سیمن, خروس نابینا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004844,
author = {آرشامی, جواد and Kim Cheng and اسماعیل زاده نوغانی, حسین},
title = {اثرات جهش ژن rc بر خصوصیات سیمن ،بافت اسپرماتوژنیک و میزان تستوسترون خون در خروس های نابینا},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2007},
volume = {38},
number = {1},
month = {April},
issn = {5652-1017},
pages = {77--83},
numpages = {6},
keywords = {جهش ژن، خصوصیات سیمن، خروس نابینا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات جهش ژن rc بر خصوصیات سیمن ،بافت اسپرماتوژنیک و میزان تستوسترون خون در خروس های نابینا
%A آرشامی, جواد
%A Kim Cheng
%A اسماعیل زاده نوغانی, حسین
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2007

[Download]