مطالعات اسلامی, دوره (53), شماره (2), سال (2002-2) , صفحات (185-212)

عنوان : ( بررسی تطبیقی هستی شناسی از منظر کانت و سهروردی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سهروردی و کانت، به عنوان دو فیلسوف از دو مکتب فلسفی متفاوت، هر کدام اندیشمندانی بزرگ و صاحب نظرانی نام آور در حوزه فلسفی خویش هستند. این دو فیلسوف با فاصله زمانی بیش از شش قرن در موضوع هستی شناسی، تا اندازه ای نظراتی همانند دارند، هر دو وجود را امری اعتباری و منحصر به نسب و اضافات و روابط می دانند که بودن آن در گزاره ها، تنها بیان کننده نسبت موضوع ومحمول گزاره ها است که نه چیزی بر موضوع می افزاید و نه چیزی از آن می کاهد. دقت در نظرات سهروردی به ویژه در مسأله نور ولوازم آن، ما را نسبت به آن چه گفته شد به تردید واداشته و وی را از کانت جدا می سازد و او همان گونه که ویژگیِ یک حکیم اشراقی است، هستی شناسی شهودی را ارائه می کند.

کلمات کلیدی

, سهروردی, کانت, هستی شناسی, محمول حقیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004903,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی تطبیقی هستی شناسی از منظر کانت و سهروردی},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2002},
volume = {53},
number = {2},
month = {February},
issn = {1010-4992},
pages = {185--212},
numpages = {27},
keywords = {سهروردی- کانت- هستی شناسی- محمول حقیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی هستی شناسی از منظر کانت و سهروردی
%A حسینی, سیدمرتضی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2002

[Download]