کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (4), شماره (10), سال (2008-1) , صفحات (177-212)

عنوان : ( بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی، در انطباق با الگوی نوناکا و تاکه اوچی )

نویسندگان: مهری پریرخ , پریسا خاتمیان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر اقتصاد دانش مدار، دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای کسب برتری رقابتی شناخته شده است. برای اینکه سازمانها بتوانند به رقابت بپردازند، مدیریت داراییهای دانشی ضرورت یافته است. با وجود این، دانش هنگامی می‌تواند به بهبود و ارتقای عملکرد سازمانها منجر شود که در سطح سازمان به اشتراک گذاشته شود. بنابراین، اشتراک دانش به عنوان یک عنصر کلیدی در فرایند مدیریت دانش شناخته شده است. بر همین اساس، تحقیق حاضر به منظور مطالعه و بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک‌گذاری دانش در سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی انجام شده است. در اجرای این پژوهش از روش تحقیق موردی از نوع پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و سیاهه وارسی بر مبنای الگوی «نوناکا و تاکه اوچی» که چارچوب این پژوهش را تشکیل می‌دهد، طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان داد در میزان بهره‌گیری کتابداران از این سازوکارها، میزان استفاده در دو مرحله اجتماعی‌سازی و ترکیب، از میزان استفاده از سازوکارهای موجود در مرحله برونی‌سازی بیشتر بود. از جمله پیشنهادهای پژوهش، فراهم کردن شرایط لازم برای ایجاد انگیزه از طرف مدیران برای مشارکت بیشتر کتابداران و استفاده از این بسترهاست.

کلمات کلیدی

, اشتراک دانش, الگوی تبدیل دانش «نوناکا و تاکه اوچی», دانش عینی, دانش ذهنی, سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004917,
author = {پریرخ, مهری and خاتمیان فر, پریسا},
title = {بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی، در انطباق با الگوی نوناکا و تاکه اوچی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2008},
volume = {4},
number = {10},
month = {January},
issn = {1680-9637},
pages = {177--212},
numpages = {35},
keywords = {اشتراک دانش، الگوی تبدیل دانش «نوناکا و تاکه اوچی»، دانش عینی، دانش ذهنی، سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی، در انطباق با الگوی نوناکا و تاکه اوچی
%A پریرخ, مهری
%A خاتمیان فر, پریسا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2008

[Download]