کتابداری و اطلاع رسانی, شماره (45), سال (2009-6) , صفحات (223-246)

عنوان : ( بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس )

نویسندگان: مهری پریرخ , پریسا خاتمیان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای کسب برتری رقابتی شناخته شده و مدیریت دارایی های دانشی ضرورت بیشتری یافته است. در این راستا، اشتراک دانش به عنوان یک عنصر کلیدی در فرایند مدیریت دانش شناخته شده است. بر همین اساس، تحقیق حاضر به منظور بررسی و شناسایی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در کتابخانه های آستان قدس رضوی انجام شده است. در اجرای این پژوهش از روش تحقیق موردی از نوع پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری اطلاعات دو نوع پرسشنامه برای بررسی نظرات مدیران و کتابداران طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که از میان عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر اشتراک دانش، کسب دانش، ایجاد ارتباط و کسب وجهه اجتماعی، احساس مسؤولیت، اعتماد میان کتابداران و اعتماد سازمانی به عنوان عوامل مشوق اشتراک دانش شناخته شدند. نبود زمان و وقت کافی برای شرکت در فعالیتهای اشتراک دانش به عنوان عامل بازدارنده برای این فعالیت در سازمان کتابخانه ها می باشد.

کلمات کلیدی

, اشتراک دانش, عوامل مشوق اشتراک دانش, عوامل بازدارنده اشتراک دانش, سازمان کتابخانه ها, موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004949,
author = {پریرخ, مهری and پریسا خاتمیان فر},
title = {بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2009},
number = {45},
month = {June},
issn = {1680-9637},
pages = {223--246},
numpages = {23},
keywords = {اشتراک دانش، عوامل مشوق اشتراک دانش، عوامل بازدارنده اشتراک دانش، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس
%A پریرخ, مهری
%A پریسا خاتمیان فر
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2009

[Download]