روستا و توسعه, سال (2007-8)

عنوان : The role of rural industries in optimal distribution of income in Iran ( نقش صنایع روستایی در توزیع بهینه درآمد )

نویسندگان: حمید شایان , حکمت شاهی اردبیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

q

کلمات کلیدی

q
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004960,
author = {شایان, حمید and شاهی اردبیلی, حکمت},
title = {The role of rural industries in optimal distribution of income in Iran},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2007},
month = {August},
issn = {1563-3322},
keywords = {q},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The role of rural industries in optimal distribution of income in Iran
%A شایان, حمید
%A شاهی اردبیلی, حکمت
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2007

[Download]