جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2007-7)

عنوان : Qualiative and quantitative analysis of the proscess of growth and ... ( تحلیل کمی و کیفی روند رشد و مکانیابی خدمات )

نویسندگان: حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعات روستایی ایران،کمبود تحلیل کیفی توزیع عملکردها،...

کلمات کلیدی

, خدمات برتر, سطح برخورداری, مشکل دسترسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004961,
author = {شایان, حمید},
title = {Qualiative and quantitative analysis of the proscess of growth and ...},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2007},
month = {July},
issn = {2383-2487},
keywords = {خدمات برتر،سطح برخورداری،مشکل دسترسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Qualiative and quantitative analysis of the proscess of growth and ...
%A شایان, حمید
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2007

[Download]