علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (7), سال (2007-3) , صفحات (191-198)

عنوان : Enhancing yield of sugar through modeling the relative surface area of sugar beets as a function of thier wieght ( افزایش استحصال کارخانه ای قند از طریق مدلسازی سطح نسبی چغندر قند به عنوان تابعی از وزن چغندر در سیلوها )

نویسندگان: هاشم پورآذرنگ , سید علی مرتضوی , مصطفی مظاهری طهرانی , خلیل بهزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش استحصال کارخانه‌های قند از طریق مدل‌سازی سطح نسبی چغندر قند به عنوان تابعی از وزن چغندر در سیلوها خلیل بهزاد ، سیدعلی مرتضوی، مصطفی مظاهری تهرانی، هاشم‌پور آذرنگ چکیده سطح نسبی چغندرقند از شاخصهای کمی مهم در ارزیابی شدت تنفس چغندر و در نتیجه برآورد ضایعات قندی سیلوها می‌باشد. اندازه‌گیری سطح نسبی چغندرقند در عمل کار مشکلی است، از این رو بدست‌آوردن روش سریع و دقیق برای برآورد سطح نسبی چغندرقند و در نتیجه برآورد ضایعات سیلوها حائز اهمیت است. در این تحقیق با استفاده از مدل ریاضی، همبستگی بین وزن چغندر قند با سطح نسبی آن بررسی شده است. این مدل در مقیاس صنعتی در سه کارخانه قند مختلف مورد آزمون قرار گرفت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین وزن و سطح نسبی چغندرقند همبستگی بالایی وجود دارد( 96/0 = R2 )، بطوریکه با اطمینان بالای 95 درصد می‌توان از مدل پیشنهادی برای محاسبه سطح نسبی چغندرقند استفاده نمود . با جداسازی چغندرهای دارای سطح نسبی بزرگتر از cm2/g1 و ذخیره‌سازی چغندرهای با سطح نسبی کوچکتر از cm2/g1 (بزرگتر از 250 گرم) میانگین استحصال در طی سه بهره‌برداری در قند جوین 6/12 و در طی دو بهره‌برداری در قند قهستان 6 و در قند تربت حیدریه 15/6 واحد افزایش نشان داد.

کلمات کلیدی

, چغندر قند, ضایعات سیلو, سطح نسبی, استحصال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004989,
author = {پورآذرنگ, هاشم and مرتضوی, سید علی and مظاهری طهرانی, مصطفی and بهزاد, خلیل},
title = {Enhancing yield of sugar through modeling the relative surface area of sugar beets as a function of thier wieght},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
volume = {20},
number = {7},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {191--198},
numpages = {7},
keywords = {چغندر قند، ضایعات سیلو، سطح نسبی، استحصال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Enhancing yield of sugar through modeling the relative surface area of sugar beets as a function of thier wieght
%A پورآذرنگ, هاشم
%A مرتضوی, سید علی
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A بهزاد, خلیل
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]