علوم و صنایع کشاورزی, دوره (1), شماره (1), سال (1987-8) , صفحات (43-55)

عنوان : Effect of age on broiler performance. A. Golian and F. E. Shahroudi ( اثر سن بر روی بازدهی پروار جوجه های گوشتی )

نویسندگان: ابوالقاسم گلیان , فریدون افتخارشاهرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی عوامل مهم اقتصادی در پرورش جوجه های گوشتی در سنین مختلف پروار مورد مطالعه قرار گرفته است. عوامل مورد مطالعه شامل اضافه وزن، خوراک مصرفی، بازده غذایی روزانه و درصد افت لاشه نسبت به وزن زنده در مراحل مختلف رشد است. میانگین اضافه وزن روزانه در مراحل رشد اختلاف معنی داری (P<0.01) داشته است اضافه وزن روزانه با افزایش سن تا هفته ششم زندگی جوجه ها افزایش و سپس در هفته های هفتم و هشتم سیر نزولی نشان داده است. میانگین خوراک مصرفی روزانه جوجه ها در سنین مختلف دارای اختلاف معنی داری (P<0.01) بوده است. مصرف خوراک روزانه با سن تا هفته هفتم زندگی صعودی و سپس میزان آن کاهش یافته است (P<0.01). از آنجایی که مصرف خوراک روزانه در هفته هفتم بیشتر از هفته ششم بوده است بنابراین حد مطلوب پروار جوجه ها تا هفته ششم یعنی 42 روزگی می باشد. متوسط بازده غذایی روزانه در هفته های مختلف آزمایش اختلاف معنی داری (P<0.01) نشان داده است. بازده غذایی با افزایش سن از هفته اول تا هشتم زندگی جوجه ها تقلیل یافته است (P<0.01) درصد افت پس از کشتار نسبت به وزن زنده در هفته ششم نسبت به هفته های 7 و 8 بیشتر بوده است (P<0.05).

کلمات کلیدی

, اضافه وزن, بازده غذایی, خوراک مصرفی, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005041,
author = {گلیان, ابوالقاسم and افتخارشاهرودی, فریدون},
title = {Effect of age on broiler performance. A. Golian and F. E. Shahroudi},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1987},
volume = {1},
number = {1},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {43--55},
numpages = {12},
keywords = {اضافه وزن، بازده غذایی، خوراک مصرفی، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of age on broiler performance. A. Golian and F. E. Shahroudi
%A گلیان, ابوالقاسم
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1987

[Download]