علوم و صنایع کشاورزی, دوره (6), شماره (1), سال (1992-8) , صفحات (31-44)

عنوان : Evaluation of supplemental nitrogen on dairy cattle performance ( استفاده از کود مرغ و اوره بعنوان منابع ازت غیر پروتیینی در تغذیه گاو های شیری )

نویسندگان: ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر منابع مختلف ازت در عملکرد گاوههای شیری، تعداد هشت راس گاو هلشتاین در یک طرح تناوبی تیمار با دو تکرار به روش مربع لاتین (Change over design) به چهار گروه دوتایی تقسیم و بمدت 119 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. جیره پایه روزانه هر 8 گاو مشابه و چهار تیمار آزمایشی شامل کنستانترهای استاندارد، اوره و کود مرغی با 2/18 درصد پروتئین خام و زیر حد استاندارد با 7/8 درصد پروتئین خام بودند، گاوها در طی 4 دوره 28 روز با جیره های فوق تغذیه گردیدند. بطوریکه 21 روز اول هر دوره بعنوان دوره عادت پذیری و هفت روز آخر هر دوره صرف جمع آوری و ثبت اطلاعات گردید. بعد از هر دوره 28 روزه جیره غذایی گاوها براساس مدل آزمایش تغییر می نمود. بعلاوه در پایان آزمایش یک دوره هفت روزه اضافی جهت بدست آوردن اثر باقیمانده تیمار قبلی (Residual Effect) بکار گرفته شد که دامها در این دوره با جیره مشابه دوره قبل تغذیه گردیدند. آنالیز داده ها نشان داده است که اثر باقیمانده تیمار قبلی در تمام پارامترهای اندازه گیری شده بی معنی بوده است. میزان خوراک مصرفی در تیمار استاندارد بیشتر و در گروه زیر حد استاندارد کمتر از تیمارهای اوره و کود مرغ بوده است (P<0.05). ترکیبات شیر به استثنا پروتئین در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری نشان نداده است، پروتئین شیر در گروه استاندارد و زیر حد استاندارد کمتر از دو تیمار اوره و کود مرغ بوده است (P<0.05). گاوهای تیمار زیرحد استاندارد بیشترین کاهش وزن را نسبت به تیمار اوره و کود مرغ (P<0.05) داشته اند. در حالی که در تیمار استاندارد افزایش وزن مشاهده شده است (P<0.05). بازده خوراک مصرفی در تیمارهای زیر حد استاندارد. اوره و کود مرغ مشابه بوده است در صورتیکه بازده انرژی ویژه شیردهی (NEL) در گروه استاندارد بیشترین و زیر حد استاندارد کمترین مقدار را داشته است (P<0.05). و لیکن بازده انرژی خالص شیردهی در تیمارهای استاندارد، اوره و کود مرغ مشابه بوده است. تولید کل چربی، پروتئین و مواد جامد بدون چربی شیر تابعیتی از میزان تولید شیر داشته است و کاهش تولید شیر سبب کاهش مقدار پارامترهای مذکور شده است.

کلمات کلیدی

, ازت غیر پروتیینی, اوره, پروتئین خام, کود مرغ, کنستانتره استاندارد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005044,
author = {گلیان, ابوالقاسم and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {Evaluation of supplemental nitrogen on dairy cattle performance},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1992},
volume = {6},
number = {1},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {31--44},
numpages = {13},
keywords = {ازت غیر پروتیینی، اوره، پروتئین خام، کود مرغ، کنستانتره استاندارد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Evaluation of supplemental nitrogen on dairy cattle performance
%A گلیان, ابوالقاسم
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1992

[Download]