علوم و صنایع کشاورزی, دوره (7), شماره (2), سال (1994-1) , صفحات (49-56)

عنوان : Digestibility of dehydrated poultry waste in Balochi sheep. A. Golian and A. Ghodrat-nama ( تعیین قابلیت کود مرغ در گوسفند بلوچی )

نویسندگان: ابوالقاسم گلیان , احمد قدرت نما ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین قابلیت هضم کود مرغ در گوسفند بلوچی از یک طرح کاملا تصادفی با تعداد 20 گوسفند که بطور تصادفی در 20 قفس متابولیکی قرار گرفتند استفاده شد. هر 4 گوسفند بطور اتفاقی به یک تیمار اختصاص یافت. تیمار یک یا شاهد شامل تغذیه گوسفند در سطح نگهداری (جیره نگهداری) بدون استفاده از کود مرغ، و تیمارهای 2، 3، 4 و 5 بترتیب با افزودن 12، 24، 36 و 48 گرم (5، 10، 15، 20 درصد پروتئین جیره) کود خشک مرغ به جیره نگهداری تهیه شده بود. دوره عادت پذیری و تطبیق با محیط و غذا 14 روز و زمان آزمایش 7 روز تعیین شد. در دوره آزمایش مقدار خوراک مصرفی روزانه تعیین و مدفوع روزانه از هر گوسفند جمع آوری و توزین می گردید. سپس روزانه 10 درصد از نمونه های مدفوع مربوط به هر گوسفند مخلوط شد و برای تجزیه مورد استفاده قرار گرفت. از مابه التفاوت وزن خشک مدفوع گروه شاهد با دیگر تیمارها مقدار مدفوع مربوط به کود مرغ خورده شده بدست آمد و قابلیت هضم ظاهری کود مرغ براساس مقدار مصرف و مقدار مدفوع مربوط به کود مرغ در تیمارهای 2 تا 5 محاسبه گردید. میانگین قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی و پروتئین خام کود مرغ در تیمار 2 به ترتیب برابر 39، 5/33 و 78 درصد مشاهده شد. میانگین قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی و پروتئین خام کود مرغ استفاده شده در سطوح 5، 10، 15 و 20 درصد پروتئین جیره گوسفندان در سطح نگهداری تفاوت معنی داری نشان نداد، و برابر تیمار 2 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, پروتئین خام, قابلیت هضم, کود مرغ, ماده آلی, ماده خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005045,
author = {گلیان, ابوالقاسم and احمد قدرت نما},
title = {Digestibility of dehydrated poultry waste in Balochi sheep. A. Golian and A. Ghodrat-nama},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1994},
volume = {7},
number = {2},
month = {January},
issn = {1029-4791},
pages = {49--56},
numpages = {7},
keywords = {پروتئین خام، قابلیت هضم،کود مرغ، ماده آلی، ماده خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Digestibility of dehydrated poultry waste in Balochi sheep. A. Golian and A. Ghodrat-nama
%A گلیان, ابوالقاسم
%A احمد قدرت نما
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1994

[Download]