علوم و صنایع کشاورزی, دوره (8), شماره (1), سال (1994-8) , صفحات (67-78)

عنوان : The utilization of Mashhad cotton seed meal in the corn-soy or wheat-soy diet of broiler chicks. ( استفاده از کنجاله پنبه دانه در جیره های غذایی ذرت-سویا و یا گندم-سویا برای پرورش جوجه های گوشتی. ابوالقاسم گلیان )

نویسندگان: ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در یک طرح کاملا تصادفی سطوح 0، 5، 10 و 15 در صد کنجاله پنبه مجتمع روغنکشی خوراک دام مشهد به همراه جیره های ذرت-سویا و یا گندم-سویا از طریق تغذیه جوجه های گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. کنجاله پنبه دانه مورد آزمایش حاوی 26 درصد فیبرخام، 28 درصد پروتئین خام و 6 درصد روغن بوده است. سطوح مختلف کنجاله پنبه دانه و یا تداخل نوع جیره و کنجاله اثری در اضافه وزن روزانه جوجه ها در هفته های مختلف نداشته است. اضافه وزن روزانه جوجه های تغذیه شده با جیره گندم-سویا در مقایسه با آنهایی که از ذرت-سویا در هفته های اول، دوم و یا کل دوره آزمایش تغذیه کرده اند به طور قابل ملاحظه ای کاهش داشته است؛ در صورتی که این تفاوت در هفته های 3، 4، 5، 6 و 7 مشاهده نشده است. خوراک مصرفی روزانه جوجه های تغذیه شده با گندم-سویا در هفته های اول، ششم، هفتم و کل دوره آزمایش کمتر بوده است (P<0.05)، اما در دیگر هفته هاتفاوت قابل ملاحظه ای نداشته اند. سطوح 0 تا 15 درصد کنجاله پنبه دانه در مقدار خوراک مصرفی روزانه جوجه ها در کل دوره پروار بی تاثیر بوده است. تامین انرژی خوراک از ذرت و یا گندم و همچنین جایگزین کردن کنجاله پنبه دانه تا سطح 15 درصد در جیره های ایزوکالریک و ایزونیتروژنوس اثری در راندمان تبدیل خوراک به وزن زنده در کل دوره پروار جوجه ها نداشته است.

کلمات کلیدی

, ایزوکالریک, ایزونیتروژنوس, پروتئین خام, فیبر خام, کنجاله پنبه دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005046,
author = {گلیان, ابوالقاسم},
title = {The utilization of Mashhad cotton seed meal in the corn-soy or wheat-soy diet of broiler chicks.},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1994},
volume = {8},
number = {1},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {ایزوکالریک، ایزونیتروژنوس، پروتئین خام، فیبر خام، کنجاله پنبه دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The utilization of Mashhad cotton seed meal in the corn-soy or wheat-soy diet of broiler chicks.
%A گلیان, ابوالقاسم
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1994

[Download]