علوم و صنایع کشاورزی, دوره (10), شماره (1), سال (1996-8) , صفحات (72-92)

عنوان : Effects of dietary energy and protein on growth and chemical composition of native pullets ( اثر انرژی و پروتیین جیره بر رشد و ترکیبات بدن نیمچه های بومی )

نویسندگان: ابوالقاسم گلیان , عباسعلی قیصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی برخی از صفات نیمچه های بومی استان اصفهان، آزمایشی با سه سطح پروتئین و سه سطح انرژی در طول دوره پرورش انجام گرفت. یکی از سطوح انرژی و پروتئین برابر با مقادیر متعارف NRC برای تغذیه نیمچه های تخمگذار بود، دو سطح دیگر انرژی قابل متابولیسم جیره ها برای دوره پرورش برابر با 2700 و 2500 کیلوکالری در کیلوگرم و سطوح دیگر پروتئین نیز 80 و 120 درصد مقادیر متعارف NRC برای مراحل مختلف پرورش (6-0، 14-6 و 20-14 هفتگی) بود. استفاده از جیره های کم انرژی در مقایسه با جیره های دارای انرژی متعارف یا زیاد باعث کاهش مصرف خوراک، مصرف پروتئین و اضافه وزن روزانه نیمچه ها در طول مراحل مختلف پرورش شد. افزایش انرژی جیره تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل خوراک به افزایش وزن در مراحل اول و دوم پرورش (0 تا 6 و 6 تا 14 هفتگی) نداشت؛ ولی در مرحله سوم (14 تا 20 هفتگی) افزایش انرژی جیره ها به طور معنی داری سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک به افزایش وزن شد. تغذیه نیمچه ها با جیره های حاوی پروتئین متعارف و یا پروتئین بالا در مقایسه با جیره های کم پروتئین در طی مراحل مختلف بویژه در مرحله اول پرورش سبب افزایش مصرف خوراک، مصرف پروتئین، افزایش وزن و همچنین بهبود ضریب تبدیل خوراک شد. به طور کلی، مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک نیمچه های بومی تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح مختلف انرژی (2900، 2700 و 2500 کیلوکالری انرژی متابولیسمی در کیلوگرم) و پروتئین متعارف و یا بالا در هر یک از مراحل پرورش تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده نشد. مقار انرژی جیرهبر درصد پروتئین، چربی و یا خاکستر در ماده خشک بدن (به استثنای 14 هفتگی) تاثیری نداشت. افزایش پروتئین جیره از کم به متعارف یا زیاد باعث فزایش درصد پروتئین و کاهش چربی بدن در سنین 6 و 14 هفتگی گردید. سوح انرژی و پروتئین جیره های دوره پرورش بر ترکیبات بدن نیمچه ها در سن 20 هفتگی تاثیری نداشت.

کلمات کلیدی

, انرژی, پروتیین, نیمچه های تخمگذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005047,
author = {گلیان, ابوالقاسم and عباسعلی قیصری},
title = {Effects of dietary energy and protein on growth and chemical composition of native pullets},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1996},
volume = {10},
number = {1},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {72--92},
numpages = {20},
keywords = {انرژی، پروتیین، نیمچه های تخمگذار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effects of dietary energy and protein on growth and chemical composition of native pullets
%A گلیان, ابوالقاسم
%A عباسعلی قیصری
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1996

[Download]