دانش کشاورزی, سال (2005-9)

عنوان : ( بررسی منابع مختلف چربی بر عملکرد دو سویه تجاری جوجه های گوشتی )

نویسندگان: سیامک غلام نژاد , عبدالمنصور طهماسبی , غلامعلی مقدم , صادق علیجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی به منظور ارزیابی منابع مختلف چربی در جیره بر عملکرد و چربی حفره بطنی دو سویه جوجه گوشتی (آرین و راس) طراحی گردید. در این آزمایش 864 قطعه جوجه یک روزه (432 قطعه آرین و 432 قطعه راس) تا روز 21 پرورش، از جیره متداول جوجه های گوشتی تغذیه گردیدند. از روز 21ام، جوجه های هر سویه به شش گروه 72 تائی تقسیم شدند که هر گروه شامل سه تکرار از پرندگان 24 تائی بود. از 22 تا 49 روزگی جوجه‌ها با جیره های آزمایشی که حاوی 4درصد از منابع مختلف چربی یا ترکیبی از آنها بود، تغذیه شدند . منابع چربی عبارت بودند از: پیه گاو، روغن آفتابگردان، چربی طیور، روغن آفتابگردان + پیه گاو، پیه گاو + چربی طیور و روغن آفتابگردان + چربی طیور، جیره‌های مورد آزمایش از نظر پروتئین و انرژی متوازن بودند.. در طی دوره آزمایش، افزایش وزن، غذای مصرفی و ضریب تبدیل غذائی هر هفته اندازه‌گیری و محاسبه گردید. در پایان دوره آزمایش مقدار چربی حفره بطنی تعیین گردید. منابع مختلف چربی اثر معنی‌داری بر افزایش وزن زنده، ضریب تبدیل غذائی نداشتند. تنها در هفته اول آزمایش تفاوت معنی‌داری در خوراک مصرفی )05/0P مشاهده شد. چربی حفره بطنی تحت تاثیر جیره های غذائی قرار گرفته بود و اختلاف معنی‌داری در بین تیمارها مشاهده گردید) 05/0P<). و ضریب تبدیل خوراکی مصرفی در دو سویه تفاوت معنی‌داری را نشان نداد. داده‌های حاصله از این آزمایش موید آن است که چربی طیور می‌تواند همچون سایر منابع مختلف چربی در جیره غذائی طیور مورد استفاده قرار گیرد و از طرفی در کم نمودن چربی حفره بطنی نسبت به منابع حاوی اسید چرب اشباع (پیه) مفیدترمیباشد.

کلمات کلیدی

, چربی, جوجه گوشتی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005060,
author = {سیامک غلام نژاد and طهماسبی, عبدالمنصور and غلامعلی مقدم and صادق علیجانی},
title = {بررسی منابع مختلف چربی بر عملکرد دو سویه تجاری جوجه های گوشتی},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2005},
month = {September},
issn = {1680-242X},
keywords = {چربی، جوجه گوشتی،عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی منابع مختلف چربی بر عملکرد دو سویه تجاری جوجه های گوشتی
%A سیامک غلام نژاد
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A غلامعلی مقدم
%A صادق علیجانی
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2005

[Download]