پژوهشنامه بازرگانی, شماره (41), سال (2010-1) , صفحات (125-150)

عنوان : ( تاثیر زیرساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکو )

نویسندگان: محمود هوشمند , محمدحسین مهدوی عادلی , سعید الاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیرساخت های ضعیف حمل و نقلی و خدمات غیر کارا در افزایش هزینه ها و زمان رسیدن به مقصد به طور مستقیم انعکاس می یابد. ایجاد یک بهبود و تحول در زیر ساخت کشوری می تواند تفاوت زیادی در هزینه ها و تجارت از خود بر جای بگذارد. چنانچه مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که افزایش 10درصدی در هزینه های حمل و نقل (بعلت وجود زیرساخت های ضعیف و ناکارآمد )باعث کاهش 20درصدی جریان تجاری شده است.در این مقاله در جستجوی کمی نمودن تاثیر زیرساخت حمل و نقلی (ریلی و جاده ای) منطقه اکو بر تجارت درون منطقه ای ایران با سایر کشورهای عضو اکو بوده ایم. فرض بر این است که ارتباط مثبت و معناداری بین زیر ساخت های حمل و نقلی و جریان تجاری برقرار است. لذا با بکارگیری داده ها ی ترکیبی و مدل جاذبه نشان داده ایم که افزایش هزینه ها ی حمل و نقل حجم تجاری را کاهش داده است و تاثیر وجود زیرساخت های حمل و نقلی نیز باعث افزایش جریان تجارزی شده است.

کلمات کلیدی

زیر ساخت ها و هزینه های حمل و نقل / تجارت / مدل جاذبه / داده های ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005091,
author = {هوشمند, محمود and مهدوی عادلی, محمدحسین and الاهی, سعید},
title = {تاثیر زیرساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکو},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2010},
number = {41},
month = {January},
issn = {1735-0794},
pages = {125--150},
numpages = {25},
keywords = {زیر ساخت ها و هزینه های حمل و نقل / تجارت / مدل جاذبه / داده های ترکیبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر زیرساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکو
%A هوشمند, محمود
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A الاهی, سعید
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2010

[Download]