علوم و صنایع کشاورزی, دوره (9), شماره (1), سال (1993-8) , صفحات (5-15)

عنوان : comparison of two methodsfor the estimation of the in vitro digestibility of forage ( مقایسه دو روش آزمایشگاهی تعیین قابلیت هضم علوفه )

نویسندگان: علی محرری , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قابلیت هضم پنج نمونه ذرت علوفه ای که با مواد مختلف سیلو شده بودند با استفاده از دو روش آزمایشگاهی، پپسین-سلولاز و روش استفاده از میکروارگانیسم های مدفوع اندازه گیری شدند. همبستگی بین نتایج حاصل از دو روش برای قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و ارزش هضمی به ترتیب برابر 8/0، 55/0 و 76/0 بود. بین قابلیت های هضم بدست آمده با استفاده از دو روش مورد آزمایش تفاوت معنی داری وجود داشت. قابلیت های هضم بدست آمده با استفاده از روش میکروارگانیسم های مدفوع مطابقت بیشتری با قابلیت های هضم اندازه گیری شده بروش استفاده مستقیم از حیوان داشت.

کلمات کلیدی

, پپسین-سلولاز, قابلیت هضم, سیلو, میکروارگانیسم های مدفوع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005095,
author = {محرری, علی and گلیان, ابوالقاسم},
title = {comparison of two methodsfor the estimation of the in vitro digestibility of forage},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1993},
volume = {9},
number = {1},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {5--15},
numpages = {10},
keywords = {پپسین-سلولاز، قابلیت هضم، سیلو، میکروارگانیسم های مدفوع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T comparison of two methodsfor the estimation of the in vitro digestibility of forage
%A محرری, علی
%A گلیان, ابوالقاسم
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1993

[Download]