علوم و صنایع کشاورزی, دوره (9), شماره (2), سال (1996-2) , صفحات (57-70)

عنوان : ing times period on ME determination of feedstuffs by Farrell and Sibbald methods. ( اثر طول مدت گرسنکی در اندازه گیری انواع انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی با استفاده از روش سیبالد و فارل. )

نویسندگان: ابوالقاسم گلیان , محمد سالارمعینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این طرح شامل سه آزمایش بود که با استفاده از 36 خروس بالغ لگهورن انجام شد. تعداد تکرارهای هر تیمار در آزمایش اول و دوم، 6 و در آزمایش سوم، 5 خروس بود. در هر آزمایش نیز 6 خروس جهت تعیین میزان انرژی دفعی منشا داخلی، گرسنه نگه داشته شدند. تیمارها در آزمایش اول و دوم عبارت بودند از زمان های گرسنگی( پیش از تغذیه: بعد از تغذیه) 24:24، 36:36 و 48:48 ساعت که به دو روش فارل و سیبالد مورد بررسی قرار گرفتند. تیمارها در آزمایش سوم گندم قدس، جیره پایه و مخلوط مساوی آنها بودکه با استفاده از روش فارل و سیبالد انرژی قابل متابولیسم آنها تعیین گردید. برطبق آزمایش های اول و دوم مدت مطلوب جمع آوری مدفوع در روش فارل و سیبالد، برای مواد خوراکی از قبیل گندم، ذرت و جو، 36 ساعت تعیین گردید. نتایج بدست آمده در آزمایش سوم نشان داد که اندازه گیری انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی با روش سیبالد در مقایسه با روش فارل دارای ضریب اطمینان بیشتری است.

کلمات کلیدی

, انرژی قابل متابولیسم, روش فارل, روش سیبالد, خروس بالغ لگهورن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005096,
author = {گلیان, ابوالقاسم and سالارمعینی, محمد},
title = {ing times period on ME determination of feedstuffs by Farrell and Sibbald methods.},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1996},
volume = {9},
number = {2},
month = {February},
issn = {1029-4791},
pages = {57--70},
numpages = {13},
keywords = {انرژی قابل متابولیسم، روش فارل، روش سیبالد، خروس بالغ لگهورن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ing times period on ME determination of feedstuffs by Farrell and Sibbald methods.
%A گلیان, ابوالقاسم
%A سالارمعینی, محمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1996

[Download]