تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (1990-5)

عنوان : ( مقام استاد (یوسفی) در عالم تحقیق و ادب فارسی )

نویسندگان: عباسقلی محمدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005105,
author = {محمدی, عباسقلی},
title = {مقام استاد (یوسفی) در عالم تحقیق و ادب فارسی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {1990},
month = {May},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقام استاد (یوسفی) در عالم تحقیق و ادب فارسی
%A محمدی, عباسقلی
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 1990

[Download]