چکاوک, سال (2001-7)

عنوان : In vitro proximate analysis and viscosity of acidic extraction of eight barley cultivars and a hull-less barley variety ( تجزیه تقریبی و گرانروی عصاره اسیدی هشت واریته جو پوسته دار و یک نوع جو بدون پوسته )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ش

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005112,
author = {کرمانشاهی, حسن},
title = {In vitro proximate analysis and viscosity of acidic extraction of eight barley cultivars and a hull-less barley variety},
journal = {چکاوک},
year = {2001},
month = {July},
issn = {1028-9704},
keywords = {ش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T In vitro proximate analysis and viscosity of acidic extraction of eight barley cultivars and a hull-less barley variety
%A کرمانشاهی, حسن
%J چکاوک
%@ 1028-9704
%D 2001

[Download]