دانش کشاورزی, دوره (16), شماره (2), سال (2006-9) , صفحات (207-217)

عنوان : Effect of reducing protein level in starter period on performance and efficiency of protein and energy in broiler chickens ( تاثیر کاهش سطح پروتئین جیره آغازین بر عملکرد و بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی )

نویسندگان: بهروز دستار , ابوالقاسم گلیان , محسن دانش مسگران , فریدون افتخارشاهرودی , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر میزان پروتیین جیره های ذرت - کنجاله سویا در مقایسه با جیره شاهد (حاوی 23 درصد پروتیین خام)، بر صفات تولیدی و بازدهی استفاده از انرژی و پروتیین جوجه های گوشتی سویه تجاری راس در مرحله اول رشد طی دو آزمایش متوالی مورد بررسی قرار گرفت. قبل از شروع آزمایشات، ترکیب اسیدهای آمینه مواد خوراکی اندازه گیری شد. در آزمایش اول جیره های حاوی 17، 19 و 21 درصد پروتیین (در سن 9 تا 16 روزگی) و در آزمایش دوم جیره های حاوی 18، 19 و 20 درصد پروتیین (در سن 6 تا 16 روزگی) که با اسیدهای آمینه مصنوعی تکمیل شده بودند با جیره شاهد مقایسه شدند. تمام جیره ها حاوی 3200 کیلو کالری انرژی قابل سوخت و ساز بودند و میزان اسیدهای آمینه ضروری آنها برابر با حداقل احتیاجات توصیه شده توسط NRC بود. در آزمایش اول کاهش میزان پروتیین جیره تا 19 درصد تاثیری بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی نداشت، اما کاهش میزان پروتیین جیره به 17 درصد سبب کاهش معنی دار افزایش وزن به مقدار 41 گرم، کاهش مصرف خوراک به مقدار 26 گرم، پروتیین مصرفی به مقدار 20 گرم و افزایش ضریب تبدیل خوراک به مقدار 0.24 واحد در مقایسه با جیره شاهد شد (P<0.05). در آزمایش دوم صفات تولیدی جوجه های تغذیه شده با جیره 19 درصد اختلاف معنی داری با جیره شاهد نداشت، ولی کاهش سطح پروتیین به 18 درصد سبب کاهش معنی دار افزایش وزن به مقدار 46 گرم، افزایش ضریب تبدیل خوراک به مقدار 0.34 واحد و کاهش پروتیین مصرفی به مقدار 15 گرم در مقایسه با جیره شاهد شد (P<0.05). نتایج آزمایشات نشان داد که کاهش پروتیین جیره جوجه های گوشتی بیشتر از 19 درصد در مرحله اول رشد حتی در صورتیکه تمام اسیدهای آمینه ضروری در حد مقادیر توصیه شده NRC باشد، سبب کاهش معنی دار صفات تولیدی و بازدهی استفاده از انرژی می شود.

کلمات کلیدی

, اسید آمینه, پروتئین, جوجه گوشتی, جیره کم پروتئین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005136,
author = {بهروز دستار and گلیان, ابوالقاسم and دانش مسگران, محسن and افتخارشاهرودی, فریدون and کرمانشاهی, حسن},
title = {Effect of reducing protein level in starter period on performance and efficiency of protein and energy in broiler chickens},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2006},
volume = {16},
number = {2},
month = {September},
issn = {1680-242X},
pages = {207--217},
numpages = {10},
keywords = {اسید آمینه، پروتئین، جوجه گوشتی، جیره کم پروتئین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of reducing protein level in starter period on performance and efficiency of protein and energy in broiler chickens
%A بهروز دستار
%A گلیان, ابوالقاسم
%A دانش مسگران, محسن
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A کرمانشاهی, حسن
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2006

[Download]