علوم و صنایع کشاورزی, دوره (13), شماره (2), سال (2000-1) , صفحات (185-195)

عنوان : The use of sibbald method for determining the metabolisable energy of some poultry feedstuffs sued in Iran ( تعیین انرژی قابل متابولیسم تعدادی از مواد خوراکی طیور ایران با روش سیبالد )

نویسندگان: محمد سالارمعینی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این طرح شامل 6 آزمایش بود که همگی با استفاده از 36 خروس بالغ لگهرن انجام شد و تعداد تکرار هر تیمار 6 قطعه خروس بود. چهار آزمایش اول برای تعیین انواع انرژی قابل متابولیسم 19 ماده خوراکی انجام شد، همچنین فرمولهایی جهت برآورد انواع انرژی قابل متابولیسم از روی ترکیب شیمیایی و قابلیت متابولیسم ظاهری و حقیقی ماده خشک آنها تعیین گردید. در آزمایش 5 و 6 انواع انرژی قابل متابولیسم دو نوع روغن پنبه مایع و هیدروژنه شده، در سطوح مختلف (0، 3، 6، 9 و 12 درصد) با استفاده از روش سیبالد مورد مطالعه قرار گرفت. بر طبق 4 آزمایش اول انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی داخلی، باید در داخل کشور تعیین شود و نمی توان به منابع خارجی متکی بود. انواع انرژی قابل متابولیسم روغن مایع تحت تاثیر سطح جاگزینی قرار نگرفت ولی در مورد روغن هیدروژنه شده به استثنای سطح 3 درصد با افزایش میزان روغن، انرژی قابل متابولیسم هر واحد آن کاهش نشان داد.

کلمات کلیدی

, انرژی قابل متابولیسم, روغن هیدروژنه شده, روش سیبالد, قابلیت متابولیسم ظاهری, قابلیت متابولیسم حقیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005138,
author = {سالارمعینی, محمد and گلیان, ابوالقاسم},
title = {The use of sibbald method for determining the metabolisable energy of some poultry feedstuffs sued in Iran},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2000},
volume = {13},
number = {2},
month = {January},
issn = {1029-4791},
pages = {185--195},
numpages = {10},
keywords = {انرژی قابل متابولیسم، روغن هیدروژنه شده، روش سیبالد، قابلیت متابولیسم ظاهری، قابلیت متابولیسم حقیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The use of sibbald method for determining the metabolisable energy of some poultry feedstuffs sued in Iran
%A سالارمعینی, محمد
%A گلیان, ابوالقاسم
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2000

[Download]