علوم کشاورزی ایران, دوره (29), شماره (2), سال (1998-8) , صفحات (379-388)

عنوان : Amino acids fortification of low protein diets ( استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسید های آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتی )

نویسندگان: فریبرز خواجعلی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی‘ آزمایشی با 675 قطعه جوجه گوشتی یکروزه درقالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت . این آزمایش شامل 9 تیمار بود . وبه هر تیمار 5 تکرار اختصاص داده شد. سطوح پروتئین مورد استفاده عبارت بود از 100‘ 95‘90و85 درصد سطح پروتئین توصیه شده توسط NRC (1994) ‘ که با استفاده از دی ال- متیونین و ال لیزین .سطح اسیدهای آمینه ضروری جیره ها به حد مطلوب رسید. جیره های هر مرحله پرورش از نظر انرژی یکسان بودند. در دوره صفر تا 3 هفتگی ‘ اضافه وزن ومصرف خوراک جوجه ها ی تغذیه شده با جیره های کم پروتئین‘ کمتر از گروه شاهد بود (05/0>P) ولی اختلاف معنی داری از نظر ضریب تبدیل غذا بین جوجه های تغذیه شده با جیره های کم پروتئین گروه شاهد وجود نداشت . دردوره های 3 تا 6 و 6تا 8 هفتگی ‘ اختلاف معنی داری از نظر اضافه وزن ‘ مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذا بین جیره های مختلف مشاهده نشد. اختلاف معنی داری از نظر وزن نهایی بدن بین جوجه های تغذیه شده با جیره های کم پروتئین وگروه شاهد در 56 روزگی وجود نداشت . هزینه خوراک برای هر کیلوگرم اضافه وزن ‘ درجوجه های تغذیه شده با جیره های کم پروتئین کمتر از گروه شاهد بود. (05/0>P). درصد سینه وراندمان لاشه تیمارهای مختلف در 56 روزگی ‘ اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشت. درصد چربی حفره شکمی در56 روزگی در جوجه های تغذیه شده با جیره های کم پروتئین بیشتر از گروه شاهد بود. (05/0>P)

کلمات کلیدی

اسیدهای آمینه وجوجه گوشتی؛ کم پروتئین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005139,
author = {خواجعلی, فریبرز and نصیری مقدم, حسن and گلیان, ابوالقاسم},
title = {Amino acids fortification of low protein diets},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {1998},
volume = {29},
number = {2},
month = {August},
issn = {5652-1017},
pages = {379--388},
numpages = {9},
keywords = {اسیدهای آمینه وجوجه گوشتی؛ کم پروتئین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Amino acids fortification of low protein diets
%A خواجعلی, فریبرز
%A نصیری مقدم, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 1998

[Download]