علوم آب و خاک, دوره (4), شماره (1), سال (2000-4) , صفحات (81-91)

عنوان : Effect of pullet nutrition and dietary energy and fat of layer rations on the performance of Hi-Line layers ( اثر انرژی دوره پرورش و سطوح انرژی و چربی جیره تخم‌گذاری بر عملکرد مرغان‌های لاین )

نویسندگان: محمدرضا رضوانی , ابوالقاسم گلیان , فریدون افتخارشاهرودی , حسن نصیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعداد 720 قطعه نیمچه لگهورن سفید های لاین، از 14 تا 20 هفتگی، با دو رژیم غذایی کم انرژی و پرانرژی (2600 تا 3200 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در کیلوگرم) تغذیه شدند. مرغ‌های تغذیه شده با هر یک از این دو سطح انرژی، به طور جداگانه در دوره تخم‌گذاری (20-44 هفتگی)، با شش رژیم غذایی شامل سه سطح انرژی کم، متوسط و پرانرژی (2600، 2750 و 2900 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در کیلوگرم)، و در دو سطح چربی مکمل (صفر و دو درصد) تغذیه گردیدند. سطح انرژی دوره پرورش بر درصد تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ، مصرف خوراک روزانه، ضریب تبدیل خوراک و سن بلوغ جنسی در طی دوره تخم‌گذاری تأثیری نداشت. در صورتی که نیمچه‌های تغذیه شده با جیره پرانرژی، در شروع تخم‌گذاری وزن بیش‌تری نسبت به جیره کم‌انرژی داشتند. درصد تولید و وزن تخم مرغ در طول دوره تخم‌گذاری، با استفاده از دو درصد چربی مکمل در جیره، به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یافت. اما خوراک مصرفی و ضریب تبدیل تحت تأثیر چربی مکمل قرار نگرفت. میانگین‌های ضریب تبدیل، مصرف خوراک و درصد تولید تخم مرغ در طی دوره تخم‌گذاری، در جیره کم انرژی بیش‌تر از پرانرژی بود، اما وزن تخم مرغ تحت تأثیر انرژی جیره قرار نگرفت.

کلمات کلیدی

, نیمچه, مرغ تخم‌گذار, انرژی قابل متابولیسم, چربی مکمل, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005140,
author = {رضوانی, محمدرضا and گلیان, ابوالقاسم and افتخارشاهرودی, فریدون and نصیری مقدم, حسن},
title = {Effect of pullet nutrition and dietary energy and fat of layer rations on the performance of Hi-Line layers},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2000},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {81--91},
numpages = {10},
keywords = {نیمچه، مرغ تخم‌گذار، انرژی قابل متابولیسم، چربی مکمل، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of pullet nutrition and dietary energy and fat of layer rations on the performance of Hi-Line layers
%A رضوانی, محمدرضا
%A گلیان, ابوالقاسم
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A نصیری مقدم, حسن
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2000

[Download]