علوم کشاورزی ایران, دوره (30), شماره (2), سال (1999-5) , صفحات (225-231)

عنوان : Optimizing the level of energy and protein in diet of broiler raised at high ambient temperature ( عیین سطح مطلوب انرژی و پروتیین جیره جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی )

نویسندگان: ابوالقاسم گلیان , قدرت الله میرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثر سطوح انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی (32 درجه سانتی گراد) مداوم، چهارصد جوجه نر و جوجه ماده یکروزه بر روی بستر پرورش یافتند. آزمایش بصورت فاکتوریل (2*2*2) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 5 تکرار و 10 جوجه نر یا ماده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح انرژی (29000 و 3100 کیلوکالری در هر کیلوگرم)، دو سطح پروتئین (معادل nrc و 10% کمتر از NRC ) و دو جنس بودند. افزایش سطح انرژی جیره اثر معنی داری بر وزن بدن نداشت و ضرایب تبدیل خوراک را کاهش داد. سطح انرژی بالا، مصرف انرژی و پروتئین را بطور معنی داری (P<%1) افزایش داد و راندمان تبدیل انرژی و پروتئین به اضافه وزن را پایین آورد، در نتیجه باعث افزایش هزینه خوراک برای هر کیلوگرم اضافه وزن شد. افزایش سطح انرژی جیره با بیشتر نمودن مصرف پروتئین باعث کاهش درصد چربی حفره بطنی در 56 روزگی شد. کاهش سطح پروتئین جیره اثر معنی داری بر میزان رشد و ضریب تبدیل خوراک نداشت، اما باعث کاهش معنی دار (P<%1) مصرف پروتئین و افزایش راندمان استفاده از پروتئین برای اضافه وزن گردید. کاهش سطح پروتئین اثر چندانی بر چربی حفره بطنی نداشت. کم کردن سطح پروتئین جیره باعث کاهش معنی دار هزینه خوراک برای هر کیلوگرم اضافه وزن و کاهش درصد تلفات شد. وزن بدن، مصرف خوراک و راندمان غذایی بطور قابل ملاحظه ای در جنس نر بیشتر از جنس ماده بود و درصد تلفات در جوجه های ماده کمتر از جوجه های نر بود.

کلمات کلیدی

, انرژی, پروتئین, استرس گرمایی و جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005141,
author = {گلیان, ابوالقاسم and قدرت الله میرزاده},
title = {Optimizing the level of energy and protein in diet of broiler raised at high ambient temperature},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {1999},
volume = {30},
number = {2},
month = {May},
issn = {5652-1017},
pages = {225--231},
numpages = {6},
keywords = {انرژی، پروتئین، استرس گرمایی و جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Optimizing the level of energy and protein in diet of broiler raised at high ambient temperature
%A گلیان, ابوالقاسم
%A قدرت الله میرزاده
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 1999

[Download]