علوم کشاورزی ایران, دوره (27), شماره (1), سال (1996-5) , صفحات (79-87)

عنوان : The comparison of metabolisable energy measured by different methods and aplicability of TMEn in practical feed formulation ( بررسی امکان استفاده عملی از انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت (TMEn) در جیره نویسی طیور )

نویسندگان: ابوالقاسم گلیان , محمد سالارمعینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش شامل سه آزمایش بود. دو آزمایش اول با استفاده از 36 خروس بالغ لگهورن انجام و تعداد تکرار هر جیره 6 قطعه خروس بود. در آزمایش سوم نیز از جوجه های گوشتی استفاده شد. که از سن یک تا 21 روزگی پرورش داده شده وعوامل ضریب تبدیل و انرژی ذخیره شده مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد تکرار هر جیره 4 گروه (10 تایی) جوجه مرغ وهمین تعداد جوجه خروس بود. جیره های مورد مطالعه ‘ پیش دان های حاوی 2600‘2750‘ 2900‘3050 و 3200 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم درکیلوگرم با نسبت انرژی به پروتئین یکسان بودند که انواع انرژی قابل متابولیسم آنها بوسیله روش سیبالد (آزمایش اول) ‘ با استفاده از معرف وجمع آوری کل فضولات به کمک خروس (آزمایش دوم) وجوجه گوشتی (آزمایش سوم) تعیین گردید. انرژی قابل متابولیسم ظاهری و تصحیح شده برای ازت جیره ها که بوسیله معرف در آزمایش سوم تعیین شده بود وهمچنین انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت درآزمایش اول دارای بیشترین دقت بودند . همچنین انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت (آزمایش اول) بهتر از سایر انواع انرژی قابل متابولیسم با صفات تولیدی (ضریب تبدیل و انرژی ذخیره شده در بدن) جوجه های گوشتی ارتباط داشت

کلمات کلیدی

, انرژی قابل متابولیسم, خروس بالغ لگهورن, روش سیبالد, ضریب تبدیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005142,
author = {گلیان, ابوالقاسم and سالارمعینی, محمد},
title = {The comparison of metabolisable energy measured by different methods and aplicability of TMEn in practical feed formulation},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {1996},
volume = {27},
number = {1},
month = {May},
issn = {5652-1017},
pages = {79--87},
numpages = {8},
keywords = {انرژی قابل متابولیسم، خروس بالغ لگهورن، روش سیبالد، ضریب تبدیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The comparison of metabolisable energy measured by different methods and aplicability of TMEn in practical feed formulation
%A گلیان, ابوالقاسم
%A سالارمعینی, محمد
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 1996

[Download]