علوم کشاورزی ایران, دوره (27), شماره (4), سال (1997-1) , صفحات (79-85)

عنوان : Use of urea dilution technique to estimate in vivo body composition of cattle ( استفاده از روش ترقیق اوره برای تخمین ترکیب بدن گوساله ها )

نویسندگان: علی محرری , ابوالقاسم گلیان , علی نیکخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش ترقیق اوره به عنوان روشی برای تخمین ترکیبات بدن می تواند مورد استفاده قرار گیرد. فضای انتشاراوره درمایعات خارج سلولی در 29 راس گوسفند نرنژاد هولشتین تحت بررسی قرار گرفت. و ترکیب بدن 10 رأس از آنها بعد از کشتار تعیین گردید. از طرف دیگر ترکیب شیمیایی مجموع دنده های 9‘ 10و 11 ونیز دنده دوازدهم بطور مجزا برای هر لاشه مشخص گردید. فضای انتشار اوره بعد از گذشت 12 دقیقه از تزریق اوره در سیاهرگ گردنی اندازه گیری شد. آنگاه معادلات تابعیت فضای انتشار اوره در مایعات خارج سلولی نسبت به ترکیب بدن تعیین گردید. همچنین معادلات تابعیت برآورد ترکیب شیمیایی کل بدن در ارتباط با ترکیب مجموع دنده های 9‘ 10و 11 و همچنین دنده 12 محاسبه گردید. اطلاعات حاصله نشان داد که ترکیب شیمیایی مجموع دنده های 9‘ 10و 11 وهمچنین دنده 12 می توانند برای برآورد ترکیب شیمیایی کل لاشه مورد استفاده قرار گیرند. مشاهدات حاصل از روش ترقیق اوره نیز نشان داد که می توان از آن برای تعیین ترکیب شیمیایی کل بدن استفاده کرد. نتایج این آزمایش نشان داد که بر اورد ترکیبات شیمیایی بدن گوساله های زنده از روش ترقیق اوره بسیار اطمینان بخش و قابل مقایسه با تعیین ترکیبات شیمیایی بدن آنها از طریق کشتار می باشد.

کلمات کلیدی

, ترقیق اوره, ترکیبات بدن, سیاهرگ گردنی, مایعات خارج سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005144,
author = {علی محرری and گلیان, ابوالقاسم and علی نیکخواه},
title = {Use of urea dilution technique to estimate in vivo body composition of cattle},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {1997},
volume = {27},
number = {4},
month = {January},
issn = {5652-1017},
pages = {79--85},
numpages = {6},
keywords = {ترقیق اوره، ترکیبات بدن، سیاهرگ گردنی، مایعات خارج سلولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Use of urea dilution technique to estimate in vivo body composition of cattle
%A علی محرری
%A گلیان, ابوالقاسم
%A علی نیکخواه
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 1997

[Download]