علوم کشاورزی ایران, دوره (27), شماره (2), سال (1996-7) , صفحات (29-36)

عنوان : Effect of dietary energy and protein levels of rearing period on the performance of native hens ( اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره دوره پرورش بر عملکرد مرغ های بومی در طی دوره تخمگذاری )

نویسندگان: عباسعلی قیصری , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیمچه های بومی در طی دوره های مختلف پرورش با 9 رژیم غذایی تغذیه شدند. تمام مرغ ها در دوره تخمگذاری با یک جیره مشابه تغذیه شدند. میانگین های مربوط به وزن اولین تخم مرغ، میزان مصرف خوراک، وزن تخم مرغ و ضریب تبدیل خوراک در طی دوره تخمگذاری 22 تا 54 هفتگی بطور معنی داری تحت تاثیر سطح انرژی و پروتئین جیره قرار نگرفته بودند. در صورتیکه درصد تولید تخم مرغ از مرغ های پیش تغذیه شده با جیره حاوی 2500 کیلوکالری در کیلوگرم خوراک بطور معنی داری بیشتر از گروه های تغذیه شده با جیره های دارای 2700 و 2900 کیلوکالری بود. سن بلوغ نیمچه ها با افزایش سطح پروتئین جیره ها کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, دوره تخمگذاری, ضریب تبدیل, نیمچه های بومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005145,
author = {عباسعلی قیصری and گلیان, ابوالقاسم},
title = {Effect of dietary energy and protein levels of rearing period on the performance of native hens},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {1996},
volume = {27},
number = {2},
month = {July},
issn = {5652-1017},
pages = {29--36},
numpages = {7},
keywords = {دوره تخمگذاری، ضریب تبدیل، نیمچه های بومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of dietary energy and protein levels of rearing period on the performance of native hens
%A عباسعلی قیصری
%A گلیان, ابوالقاسم
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 1996

[Download]