علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering, سال (2008-11) , صفحات (33-43)

عنوان : B2BAQM - A Quality Model for Evaluation of B2B E-Commerce Applications ( ارائه مدل B2BAQM برای ارزیابی سیستم های کاربردی تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه )

نویسندگان: بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله، ارائه یک مدل برای ارزیابی کیفیت نرم‌افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B) می باشد که فرایند توسعه مدل پیشنهادی در چهار مرحله دنبال خواهد شد. ابتدا مدل‌های کیفیت نرم‌افزار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و پس از مقایسه نقاط قوت و ضعف آنها، یک مدل بعنوان مبنا انتخاب می شود. در مرحله دوم، صفات های کیفی نرم‌افزارهای کاربردی B2B با استفاده از شاخص‌های کیفی نرم‌افزارهای کاربردی وب و ویژگی‌های کیفی نرم‌افزارهای B2B موجود، استخراج و به مدل اضافه می شود. سپس وزن هریک از ویژگی‌های کیفی مدل از دو دیدگاه توسعه دهنده و کاربر سیستم تعیین می شود. در مرحله آخر یک بعد زیرساختهای محیطی به مدل اضافه خواهد شد. در پایان نیز مدل پیشنهادی به روش معیاری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, مدل ارزیابی, کیفیت نرم‌افزار, تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005157,
author = {بهکمال, بهشید and کاهانی, محسن and محمدکاظم اکبری},
title = {B2BAQM - A Quality Model for Evaluation of B2B E-Commerce Applications},
journal = {علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering},
year = {2008},
month = {November},
issn = {1735-9031},
pages = {33--43},
numpages = {10},
keywords = {مدل ارزیابی، کیفیت نرم‌افزار، تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T B2BAQM - A Quality Model for Evaluation of B2B E-Commerce Applications
%A بهکمال, بهشید
%A کاهانی, محسن
%A محمدکاظم اکبری
%J علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering
%@ 1735-9031
%D 2008

[Download]