دانش و توسعه, دوره (15), شماره (23), سال (2008-8) , صفحات (73-91)

عنوان : The barriers for implementing information technology in Iran insurance industry ( بررسی موانع استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , مرجان فیاضی , ملیحه میرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیمه الکترونیکی عبارتست از بکارگیری فن آوری اطلاعات برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران بیمه. هدف این مقاله، بررسی و مطالعه موانع استفاده از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران است. در این مقاله، موانع استفاده از فن آوری اطلاعات در قالب 6 طیقه مدیریتی، انسانی، فرهنگی، سازمانی، تکنولوژیکی و محیطی طبقه بندی و با روش پیمایشی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. 6 طبقه عوامل یاد شده به 26 عامل فرعی تر تقسیم شده و سپس رتبه بندی گردیده اند. نتایج نشان می دهد که به جز عوامل طبقه مدیریتی، سایر عوامل به عنوان موانع استقرار بهینه فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران مطرح می باشند.

کلمات کلیدی

, فن آوری اطلاعات, صنعت بیمه, بیمه الکترونیکی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005177,
author = {کاظمی, مصطفی and مرجان فیاضی and میرزاده, ملیحه},
title = {The barriers for implementing information technology in Iran insurance industry},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2008},
volume = {15},
number = {23},
month = {August},
issn = {2008-1456},
pages = {73--91},
numpages = {18},
keywords = {فن آوری اطلاعات، صنعت بیمه، بیمه الکترونیکی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The barriers for implementing information technology in Iran insurance industry
%A کاظمی, مصطفی
%A مرجان فیاضی
%A میرزاده, ملیحه
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2008

[Download]