علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-5) , صفحات (213-221)

عنوان : ( مدیریت منابع آب حوضه آبریز با استفاده از مدل WEAP(مطالعه موردی حوضه ازغند) )

نویسندگان: طلا یزدان پناه , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده امروزه افزایش فاصله بین عرضه و تقاضا ، توجه جدی به مبانی تخصیص بهینه آب را اجتناب ناپذیر نموده و مدیریت عرضه و تقاضای آب راضروری می نماید. در راستای ضرورت این امر از مدلWEAP جهت برنامه ریزی و مدیریت عرضه و تقاضا در حوضه آبریز ازغند واقع در استان خراسان رضوی استفاده شد. منبع اصلی تأمین آب در این حوضه آب زیرزمینی می باشد. در جهت برنامه ریزی و مدیریت منطقه تحت مطالعه درمحیط مدل سازی، سناریوهای مختلفی تا سال 1400 اعمال شد و تأثیرآن بر وضعیت عرضه و تقاضا در منطقه مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که با تغییر الگوی کشت و یا کاهش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی، می توان به شرایط تعادل آب زیرزمینی دست یافت. همچنین با استفاده از سیستم های نوین آبیاری تحت فشار در صورت کاهش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی،تا حدودی می توان ذخیره آب زیرزمینی را افزایش داد ولی در صورتیکه استفاده از سیستم های تحت فشار با افزایش سطح زیر کشت همراه باشد افت آب زیرزمینی تشدید خواهد شد. همچنین تأثیر افزایش نرخ رشد جمعیت در سطح حوضه آبریز بر وضعیت منبع آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت واین نتیجه به دست آمد که نرخ رشد جمعیت تأثیر قابل ملاحظه ای بر وضعیت میزان تقاضا و تغییرات افت سطح آب زیرزمینی در سطح حوضه آبریز ندارد.

کلمات کلیدی

, مدل سازی حوضه آبریز , مدیریت حوضه آبریز, WEAP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005180,
author = {یزدان پناه, طلا and خداشناس, سعیدرضا and داوری, کامران and قهرمان, بیژن},
title = {مدیریت منابع آب حوضه آبریز با استفاده از مدل WEAP(مطالعه موردی حوضه ازغند)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {May},
issn = {1029-4791},
pages = {213--221},
numpages = {8},
keywords = {مدل سازی حوضه آبریز ، مدیریت حوضه آبریز، WEAP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت منابع آب حوضه آبریز با استفاده از مدل WEAP(مطالعه موردی حوضه ازغند)
%A یزدان پناه, طلا
%A خداشناس, سعیدرضا
%A داوری, کامران
%A قهرمان, بیژن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]