علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2008-11) , صفحات (150-161)

عنوان : ( ارائه مدل رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب در حوضه های شمال استان خراسان )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسن ناظریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از داده های رسوب ایستگاههای هیدرومتری نقش اساسی در پروژه های آبی دارد. در این مطالعه داده‌های همزمان بار رسوبی معلق- دبی جریان در ایستگاه های هیدرومتری در شمال استان خراسان بزرگ مورد بررسی قرار گرفته اند . 29 ایستگاه رسوب‌سنجی انتخاب و سپس بار رسوب متوسط سالیانه با استفاده از منحنی سنجه دبی- رسوب برای ایستگاه های منتخب محاسبه شد. مقدار بار رسوبی کل برای این حوزه های با مساحت‌ بین 5/61 تا 16800 کیلومتر مربع از8/4 هزارتن تا 5/19 میلیون تن در سال و مقدار بار رسوبی ویژه از62 تن تا 3956 تن در سال در کیلومتر مربع متغیر بود. به علت تغییرات زیاد بار رسوبی ویژه و کل، 29 حوزه مورد بررسی به دو گروه 17 حوزه بزرگ (بیش از 500 کیلومتر مربع ) و12 حوزه کوچک (کوچکتر از 300 کیلومترمربع) تقسیم شدند. سپس خصوصیات مختلف حوزه‌ها (خصوصیات ژئومورفولوژیکی، اقلیمی، هیدرولوژیکی، پوشش اراضی و زمین شناسی) برای بررسی تغییرات زیاد بار رسوبی ویژه وکل در این حوزه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آنجا که هیچکدام از پارامترهای مستقل فوق نتوانستند به تنهایی تمام تغیرات بار رسوبی کل و ویژه را در حوزه های مورد بررسی بیان کنند، مدل‌های رگرسیونی چند متغیره بین پارامترهای مستقل و حالتهای مختلف بار رسوبی ایجاد شد. نتایج نشان داد با تقسیم 29 حوزه به دو دسته حوزه های کوچک وبزرگ افزایش قابل توجهی در ضریب تبیین و کفایت مدل برای مدل‌های به دست آمده برای برآورد بار رسوبی ویژه ایجاد می شود و همچنین ضریب تبیین برای مدل‌های برآورد بار رسوبی کل نسبت به بار رسوبی ویژه در تمام حالات بالاتر می باشد. بهترین مدل ایجاد شده متشکل از 5 پارامتر ارتفاع متوسط حوزه، شیب متوسط حوزه، دبی متوسط جریان در کل سال، بارندگی متوسط و دبی حداکثر روزانه با دوره بازگشت 2 سال برای برآورد بار رسوبی کل در 12 حوزه کوچک در حالتی بود که داده‌های بار رسوبی در کل سال در نظر گرفته شد (79/0ME= و85/0 =R2).

کلمات کلیدی

, بار رسوبی, معادلات رگرسیونی, منحنی سنجه, استان خراسان بزرگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005194,
author = {خداشناس, سعیدرضا and قهرمان, بیژن and داوری, کامران and ناظریان, حسن},
title = {ارائه مدل رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب در حوضه های شمال استان خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {2},
month = {November},
issn = {1029-4791},
pages = {150--161},
numpages = {11},
keywords = {بار رسوبی، معادلات رگرسیونی، منحنی سنجه، استان خراسان بزرگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب در حوضه های شمال استان خراسان
%A خداشناس, سعیدرضا
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%A ناظریان, حسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]