آب و فاضلاب, شماره (67), سال (2008-9) , صفحات (66-70)

عنوان : ( کاربرد مد لهای نفوذ رودخانه ای برای شبیه سازی نفوذ آب در حوضچه های کنترل سیلاب شهری )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان روشهای کنترل سیلاب شهری روش نفوذ آب باران به زمین یکی از مهمترین روشها برای جلوگیری از خسارات سیل می باشد. مدلهای نفوذ رودخانه ای برای کاربرد در کنترل سیلاب شهری بخصوص در حوضچه های نفوذ بسیار مفید هستند. برخلاف مدلهای ریاضی این مدلها بسیار ساده تر و برخلاف مدلهای تجربی تعیین پارامترهای این مدلها بسیار ساده تر است. 4 مدل نفوذ رودخانه ای ( مدلهای دوپویی – فورشهیمر , ارنست , میلس و مورل- سیتوکس) برای شبیه سازی نفوذ در حوضچه های نفوذ کنترل سیلاب شهری استفاده شد . مطالعه روی این چهار مدل نشان داد که هیدروگرافهای نفوذ بدست آمده از مدلها نزدیک هیدروگرافهای واقعی می باشند واین مدلها در شبیه سازی رفتار حوضچه نفوذ جوابهای قابل قبولی می دهند. سه مدل دوپویی – فورشهیمر , ارنست و میلس نسبت به مدل چهارم نسبت به پارامتر هایشان کمتر حساسیت دارند.

کلمات کلیدی

, روشهای جایگزینی, سیلاب شهری , مدل نفوذ , مدل ادراکی, شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005195,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {کاربرد مد لهای نفوذ رودخانه ای برای شبیه سازی نفوذ آب در حوضچه های کنترل سیلاب شهری},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2008},
number = {67},
month = {September},
issn = {1024-5936},
pages = {66--70},
numpages = {4},
keywords = {روشهای جایگزینی; سیلاب شهری ; مدل نفوذ ; مدل ادراکی;شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد مد لهای نفوذ رودخانه ای برای شبیه سازی نفوذ آب در حوضچه های کنترل سیلاب شهری
%A خداشناس, سعیدرضا
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2008

[Download]