سومین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2001-10-23

عنوان : ( مطالعه مدلهای نفوذپذیری در طراحی و شبیه سازی کنترل سیلاب شهری )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان روشهای کنترل سیلاب شهری (A.T.) نفوذ آب باران به زمین یکی از مهمترین روشها برای جلوگیری از خسارات سیل می باشد. علی رغم این مطلب تعداد مدلهایی که برای نمایش این فرآیند چه از نظر شبیه سازی و چه از نظر طراحی موجودند زیاد نمی باشند. هدف از این تحقیق , مطالعه مدلهای نفوذ موجود می باشد تا بتوان مدلی مناسب برای روشهای کنترل سیلاب شهری یافت . در این مطالعه سعی شده است که پدیده نفوذ هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی بررسی شود. از آنجایی که مدلهای ادارکی (Models Conceptual) از سادگی بیشتری برخوردارند و تعیین پارامترهای آنها ساده تر می باشند, مطالعه بیشتر برروی این مدل ها متمرکز شد و مدلهایی از نفوذ که با بعضی از روشهای کنترل سیلاب (نظیر حوضچه نفوذ, ترانشه های نفوذ) سازگار می باشند بیشتر مد نظر قرارگرفت . آزمایشات روی 4 مدل نفوذ رودخانه ای نشان داد که این مدلها در شبیه سازی رفتار حوضچه نفوذ بسیار قابل استفاده می باشند. این آزمایشات نشان می دهند که هیدروگرافهای نفوذ بدست آمده از مدل نزدیک هیدروگرافهای واقعی می باشند.

کلمات کلیدی

, سیلاب شهری , مدل نفوذ , مدل نفوذ رودخانهای , شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005199,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {مطالعه مدلهای نفوذپذیری در طراحی و شبیه سازی کنترل سیلاب شهری},
booktitle = {سومین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2001},
keywords = {سیلاب شهری ; مدل نفوذ ; مدل نفوذ رودخانهای ; شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه مدلهای نفوذپذیری در طراحی و شبیه سازی کنترل سیلاب شهری
%A خداشناس, سعیدرضا
%J سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2001

[Download]