ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه , 2003-02-07

عنوان : ( مقایسه روشهای مختلف محاسبه کانالهای پایدار در رودخانه ها و توسعه یک مدل جدید. )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین مقطع پایدار یک رودخانه یکی از موضوعات مهم در مهندسی رودخانه می باشد که تحقیقات زیادی در مورد آن انجام شده است. در این تحقیق مقایسه ای بین روش متداول یعنی روش USBR با روشهای Diplas and Vigilar, Parker انجام شده است و ضمن بررسی دلایل تفاوت این روشها، روش جدیدی برای محاسبه مقطع پایدار ارائه شده است. روش جدید بر اساس محاسبه تنش برشی با استفاده از مدل M.P.M. و سپس محاسبه تغییر شکل سه بعدی رودخانه که هر دو مدل بوسیله نویسنده این مقاله توسعه داده شده اند می‌باشد. مقایسه با نتایج دیگر مدلها وهمچنین نتایج آزمایشگاهی نشان داد که مدل توسعه داده شده جوابهای قابل قبولی می دهد..

کلمات کلیدی

, مقطع پایدار هیدرولیکی, توزیع تنش برشی, مدل مهندسی رودخانه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005200,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {مقایسه روشهای مختلف محاسبه کانالهای پایدار در رودخانه ها و توسعه یک مدل جدید.},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2003},
keywords = {مقطع پایدار هیدرولیکی، توزیع تنش برشی، مدل مهندسی رودخانه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روشهای مختلف محاسبه کانالهای پایدار در رودخانه ها و توسعه یک مدل جدید.
%A خداشناس, سعیدرضا
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2003

[Download]