ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران , 2003-05-05

عنوان : ( توسعه یک مدل یک بعدی – سه بعدی برای محاسبه تغییر شکل رودخانه )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین تغییر شکل رودخانه‌ها در نقاط مختلف، بخصوص در مکانهایی که تاسیساتی نظیر جاده‌ها احداث شده‌اند و یا در رودخانه‌هایی که در آنها کشتیرانی می‌شود از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده از مدلهای فیزیکی تا حد زیادی می‌تواند روند تغییر شکل رودخانه را بصورت سه بعدی نشان دهد، ولی این مدلها هم پر هزینه و هم زمان‌بر می‌باشند. در این مقاله روشی کاربردی برای تعیین تغییر شکل سه بعدی رودخانه ارائه شده است. تغییر شکل مقطع عرضی رودخانه با این فرض که فرسایش و رسوبگذاری رابطه مستقیم با تنش برشی دارند محاسبه می‌ شود. برای محاسبه توزیع تنش برشی از یک مدل جدید بنام روش عمودهای به‌هم پیوسته استفاده می‌ شود نتایج یک مدل یک بعدی که حجم رسوب فرسایش‌یافته یا رسوبگذاری شده بین دو مقطع عرضی متوالی را بدست می دهد بعنوان پایه استفاده شده و این حجم بصورت عرضی در هر مقطع به نسبت تنش برشی هر نقطه توزیع می‌شود که در نهایت تغییر شکل سه‌بعدی رودخانه به دست می‌آید.

کلمات کلیدی

, تنش برشی, حمل رسوبات, تغییر شکل رودخانه, کانال پایدار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005203,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {توسعه یک مدل یک بعدی – سه بعدی برای محاسبه تغییر شکل رودخانه},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران},
year = {2003},
keywords = {تنش برشی، حمل رسوبات، تغییر شکل رودخانه، کانال پایدار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه یک مدل یک بعدی – سه بعدی برای محاسبه تغییر شکل رودخانه
%A خداشناس, سعیدرضا
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
%D 2003

[Download]