هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه , 2007-02-11

عنوان : ( مقایسه 8 مدل محاسبه مقطع پایدار رودخانه )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین مسائل در مهندسی رودخانه طراحی مقطع پایدار می باشد. مدلهای مختلفی برای این منظور توسعه داده شده است. در این مقاله 8 مدل مختلف با یکدیگر مقایسه می شوند. یک مدل جدید نیز توسعه داده شده است که در آن تغییر شکل مقطع عرضی در زمانهای مختلف شبیه سازی می شود. در شرایط پایدار و یکنواخت و در صورت عدم وجود عوامل خارجی هر مقطع دلخواه بسمت یک مقطع پایدار حرکت می کند. مقطع عرضی پایدار نهایی محاسبه شده بوسیله مدل جدید با دیگر روشهای متداول و همچنین با داده های آزمایشگاهی مقایسه شد. مجموعا 34 سری داده در دو سری آزمایش استفاده شد. روش جدید انطباق خوبی با مقادیر تئوری و آزمایشگاهی دارد.

کلمات کلیدی

, مهندسی رودخانه, مقطع پایدار, مدل ریاضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005205,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {مقایسه 8 مدل محاسبه مقطع پایدار رودخانه},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {مهندسی رودخانه- مقطع پایدار- مدل ریاضی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه 8 مدل محاسبه مقطع پایدار رودخانه
%A خداشناس, سعیدرضا
%J هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2007

[Download]