علوم و صنایع کشاورزی, دوره (17), شماره (2), سال (2004-2) , صفحات (285-298)

عنوان : ( تاثیر جایگزینی پودر ماهی کیلکا با کنجاله سویا بر تولید و ترکیب شیر و غلظت متابولیتها و پروژسترون پلاسمای گاوهای تازه زای هلشتاین )

نویسندگان: علیرضا هروی موسوی , محسن دانش مسگران , جواد ضمیری , فریدون افتخارشاهرودی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش تأثیر جایگزینی پودر ماهی کیلکا به جای کنجاله سویا (صفر درصد (تیمار اول)، 25/2% (تیمال دوم) و 5/4% (تیمار سوم)، بر اساس ماده خشک) بر تولید و ترکیب شیر، مصرف ماده خشک و غلظت متابولیتها و پروژسترون خون 12 رأس گاو تازه زای هلشتاین (با میانگین روزهای شیردهی 2±27 روز ) به مدت 70 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی دارای داده های تکرار شونده بررسی شد. در روز 35 شیردهی، چرخه های تخمدانی با استفاده از روش Presynchronization/Ovsynch همزمان شد. تولید شیر و مصرف خوراک به صورت روزانه و ترکیب شیر به صورت هفته ای اندازه یگری شد. نمونه های خون سیاهرگ دم در روزهای 61 و 68 شیردهی برای تعیین کلسترول و پروژسترون و در روز 80 شیردهی در ساعتهای صفر، 5/1، 3 و 5/4 بعد از خوراک صبحگاهی برای تعیین متابولیتهای خون تهیه شد. مصرف ماده خشک خوراک در تیمارهای اول تا سوم به ترتیب 5/23، 8/23 و 3/22 کیلوگرم در روز بود و تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفت اما به صورت خطی در زمان افزایش یافت (001/0P<). تولید شیر (51/38، 7/37 و 25/39 کیلوگرم در روز)، درصد چربی شیر، درصد پروتئین شیر و درصد ماده جامد بدون چربی تحت تأثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. غلظت کلسترول و پروژسترون پلاسما در روز تزریق GnRH (روز 61 شیردهی) و PGF2a (روز 68 شیردهی) در روش همزمانی Ovsynch تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت اما تعداد گاوهایی که غلظت پروژسترون خون آنها در این زمانها بیش از 1 نانو گرم در میلی لیتر بود، در تیمار سوم بیشتر بود (05/0P<). غلظت گلوکز، نیتروژن اوره و پروتئینهای محلول پلاسما تحت تأثیر تیمار قرار نگرفت اما گلوکز و پروتئینهای محلول پلاسما در زمان متفاوت بودند (01/0P<). نتایج این آزمایش نشان داد که جایگزینی پودر ماهی کیلکا با کنجاله سویا در گاوهای تازه زا تأثیر معنی داری بر تولید و ترکیب شیر و برخی از متابولیتهای خون و هورمون پروژسترون نداشت.

کلمات کلیدی

, پودر ماهی کیلکا, متابولیتهای خون, روش همزمانی Presynchronization/Ovsynch
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005231,
author = {هروی موسوی, علیرضا and دانش مسگران, محسن and جواد ضمیری and افتخارشاهرودی, فریدون and گلیان, ابوالقاسم},
title = {تاثیر جایگزینی پودر ماهی کیلکا با کنجاله سویا بر تولید و ترکیب شیر و غلظت متابولیتها و پروژسترون پلاسمای گاوهای تازه زای هلشتاین},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
volume = {17},
number = {2},
month = {February},
issn = {1029-4791},
pages = {285--298},
numpages = {13},
keywords = {پودر ماهی کیلکا، متابولیتهای خون، روش همزمانی Presynchronization/Ovsynch},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر جایگزینی پودر ماهی کیلکا با کنجاله سویا بر تولید و ترکیب شیر و غلظت متابولیتها و پروژسترون پلاسمای گاوهای تازه زای هلشتاین
%A هروی موسوی, علیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%A جواد ضمیری
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A گلیان, ابوالقاسم
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]