دومین سمپوزیوم یبین المللی جراحی دامپزشکی , 2008-04-21

عنوان : Radiographic Evaluation of Healing of Incomplete Oblique Radius Fracture after Stabilzation by Pollyamide Band and/or Circlage Wire in Dog ( ارزیابی رادیوگرافیک التیام شکستگی ناقص مورب استخوان رادیوس متعاقب تثبیت بوسیله تسمه پلی آمیدی و یا سییم ارتوپیدی در سگ )

نویسندگان: محمدرضا امامی , کامران سرداری , احسان گله دارکاخکی , حسین کاظمی مهرجردی , سیدرامین مسعودی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی رادیوگرافیک التیام شکستگی ناقص مورب استخوان رادیوس متعاقب تثبیت بوسیله تسمه پلی آمیدی و یا سییم ارتوپیدی در سگ

کلمات کلیدی

ارزیابی رادیوگرافیک التیام شکستگی ناقص مورب استخوان رادیوس متعاقب تثبیت بوسیله تسمه پلی آمیدی و یا سییم ارتوپیدی در سگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005242,
author = {امامی, محمدرضا and سرداری, کامران and گله دارکاخکی, احسان and کاظمی مهرجردی, حسین and مسعودی راد, سیدرامین},
title = {Radiographic Evaluation of Healing of Incomplete Oblique Radius Fracture after Stabilzation by Pollyamide Band and/or Circlage Wire in Dog},
booktitle = {دومین سمپوزیوم یبین المللی جراحی دامپزشکی},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {ارزیابی رادیوگرافیک التیام شکستگی ناقص مورب استخوان رادیوس متعاقب تثبیت بوسیله تسمه پلی آمیدی و یا سییم ارتوپیدی در سگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Radiographic Evaluation of Healing of Incomplete Oblique Radius Fracture after Stabilzation by Pollyamide Band and/or Circlage Wire in Dog
%A امامی, محمدرضا
%A سرداری, کامران
%A گله دارکاخکی, احسان
%A کاظمی مهرجردی, حسین
%A مسعودی راد, سیدرامین
%J دومین سمپوزیوم یبین المللی جراحی دامپزشکی
%D 2008

[Download]