کنفرانس سالانه علوم دامی , 2007-04-02

Title : In situ protein degradability of some feedstuffs used on Iranian dairy farms ( In situ protein degradability of some feedstuffs used on Iranian dairy farms )

Authors: Alireza Heravi Moussavi , Mohsen Danesh Mesgaran , جواد ضمیری ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005301,
author = {Heravi Moussavi, Alireza and Danesh Mesgaran, Mohsen and جواد ضمیری},
title = {In situ protein degradability of some feedstuffs used on Iranian dairy farms},
booktitle = {کنفرانس سالانه علوم دامی},
year = {2007},
location = {South port, ENGLAND},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T In situ protein degradability of some feedstuffs used on Iranian dairy farms
%A Heravi Moussavi, Alireza
%A Danesh Mesgaran, Mohsen
%A جواد ضمیری
%J کنفرانس سالانه علوم دامی
%D 2007

[Download]