کنفرانس سالانه علوم دامی , 2007-04-02

Title : The association between postpartum mastitis and days open in Iranian Holstein cows using survival analysis methodology ( The association between postpartum mastitis and days open in Iranian Holstein cows using survival analysis methodology )

Authors: Alireza Heravi Moussavi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005312,
author = {Heravi Moussavi, Alireza},
title = {The association between postpartum mastitis and days open in Iranian Holstein cows using survival analysis methodology},
booktitle = {کنفرانس سالانه علوم دامی},
year = {2007},
location = {South port, ENGLAND},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The association between postpartum mastitis and days open in Iranian Holstein cows using survival analysis methodology
%A Heravi Moussavi, Alireza
%J کنفرانس سالانه علوم دامی
%D 2007

[Download]